ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره خسروی لقب، حبیب الله سالارزهی ، عبدالمجید مصلح، نورمحمد یعقوبی، مانی آرمان، (1396). بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(67)، 39-59. magiran.com/p1830872
zohre khosravilaghab, Habibollah Salarzehi , Abdolmajid Mosleh, Noormohammad Yaghoobi, Mani Arman, (2018). Investigating of Technology Transfer as the Entering Motivation to International Technological Strategic Alliances in Oil Industry, Journal of Strategic Management Research, 23(67), 39-59. magiran.com/p1830872
زهره خسروی لقب، حبیب الله سالارزهی ، عبدالمجید مصلح، نورمحمد یعقوبی، مانی آرمان، بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1396؛ 23(67): 39-59. magiran.com/p1830872
zohre khosravilaghab, Habibollah Salarzehi , Abdolmajid Mosleh, Noormohammad Yaghoobi, Mani Arman, Investigating of Technology Transfer as the Entering Motivation to International Technological Strategic Alliances in Oil Industry, Journal of Strategic Management Research, 2018; 23(67): 39-59. magiran.com/p1830872
زهره خسروی لقب، حبیب الله سالارزهی ، عبدالمجید مصلح، نورمحمد یعقوبی، مانی آرمان، "بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 23، شماره 67 (1396): 39-59. magiran.com/p1830872
zohre khosravilaghab, Habibollah Salarzehi , Abdolmajid Mosleh, Noormohammad Yaghoobi, Mani Arman, "Investigating of Technology Transfer as the Entering Motivation to International Technological Strategic Alliances in Oil Industry", Journal of Strategic Management Research 23, no.67 (2018): 39-59. magiran.com/p1830872
زهره خسروی لقب، حبیب الله سالارزهی ، عبدالمجید مصلح، نورمحمد یعقوبی، مانی آرمان، (1396). 'بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(67)، صص.39-59. magiran.com/p1830872
zohre khosravilaghab, Habibollah Salarzehi , Abdolmajid Mosleh, Noormohammad Yaghoobi, Mani Arman, (2018). 'Investigating of Technology Transfer as the Entering Motivation to International Technological Strategic Alliances in Oil Industry', Journal of Strategic Management Research, 23(67), pp.39-59. magiran.com/p1830872
زهره خسروی لقب؛ حبیب الله سالارزهی ؛ عبدالمجید مصلح؛ نورمحمد یعقوبی؛ مانی آرمان. "بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23 ،67 ، 1396، 39-59. magiran.com/p1830872
zohre khosravilaghab; Habibollah Salarzehi ; Abdolmajid Mosleh; Noormohammad Yaghoobi; Mani Arman. "Investigating of Technology Transfer as the Entering Motivation to International Technological Strategic Alliances in Oil Industry", Journal of Strategic Management Research, 23, 67, 2018, 39-59. magiran.com/p1830872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال