ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم رحیمی، شراره قاضی نور نایینی، زینب احمدی، نجیبه عباسی رستمی، (1396). بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(67)، 95-121. magiran.com/p1830876
najmeh abasi rostami , ebrahim rahimi, sharareh ghazi noor naeini, zeynab ahmadi, (2018). Study of Effect Ethical Leadership on Employees’ Voluntary Behaviors Organization of Agricultural Jahad Isfahan, Journal of Strategic Management Research, 23(67), 95-121. magiran.com/p1830876
ابراهیم رحیمی، شراره قاضی نور نایینی، زینب احمدی، نجیبه عباسی رستمی، بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1396؛ 23(67): 95-121. magiran.com/p1830876
najmeh abasi rostami , ebrahim rahimi, sharareh ghazi noor naeini, zeynab ahmadi, Study of Effect Ethical Leadership on Employees’ Voluntary Behaviors Organization of Agricultural Jahad Isfahan, Journal of Strategic Management Research, 2018; 23(67): 95-121. magiran.com/p1830876
ابراهیم رحیمی، شراره قاضی نور نایینی، زینب احمدی، نجیبه عباسی رستمی، "بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 23، شماره 67 (1396): 95-121. magiran.com/p1830876
najmeh abasi rostami , ebrahim rahimi, sharareh ghazi noor naeini, zeynab ahmadi, "Study of Effect Ethical Leadership on Employees’ Voluntary Behaviors Organization of Agricultural Jahad Isfahan", Journal of Strategic Management Research 23, no.67 (2018): 95-121. magiran.com/p1830876
ابراهیم رحیمی، شراره قاضی نور نایینی، زینب احمدی، نجیبه عباسی رستمی، (1396). 'بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(67)، صص.95-121. magiran.com/p1830876
najmeh abasi rostami , ebrahim rahimi, sharareh ghazi noor naeini, zeynab ahmadi, (2018). 'Study of Effect Ethical Leadership on Employees’ Voluntary Behaviors Organization of Agricultural Jahad Isfahan', Journal of Strategic Management Research, 23(67), pp.95-121. magiran.com/p1830876
ابراهیم رحیمی؛ شراره قاضی نور نایینی؛ زینب احمدی؛ نجیبه عباسی رستمی. "بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23 ،67 ، 1396، 95-121. magiran.com/p1830876
najmeh abasi rostami ; ebrahim rahimi; sharareh ghazi noor naeini; zeynab ahmadi. "Study of Effect Ethical Leadership on Employees’ Voluntary Behaviors Organization of Agricultural Jahad Isfahan", Journal of Strategic Management Research, 23, 67, 2018, 95-121. magiran.com/p1830876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال