ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه قنبری، خانم آیدا محمد ابراهیم زاده ، خانم عزت پاریاد، زهرا عطرکارروشن، آقای محمدکاظم محمدی، (1397). بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی بر اساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، 33. magiran.com/p1831149
Atefeh Ghanbari Dr, Aida Mohammad Ebrahimzadeh , Ezzat Paryad, Zahra Atrkarroshan, Mohammadkazem Mohammadi, (2018). Factors affecting the duration of weaning from mechanical ventilation based on Burn Scale in the intensive care units, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), 33. magiran.com/p1831149
عاطفه قنبری، خانم آیدا محمد ابراهیم زاده ، خانم عزت پاریاد، زهرا عطرکارروشن، آقای محمدکاظم محمدی، بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی بر اساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1397؛ 26(1): 33. magiran.com/p1831149
Atefeh Ghanbari Dr, Aida Mohammad Ebrahimzadeh , Ezzat Paryad, Zahra Atrkarroshan, Mohammadkazem Mohammadi, Factors affecting the duration of weaning from mechanical ventilation based on Burn Scale in the intensive care units, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2018; 26(1): 33. magiran.com/p1831149
عاطفه قنبری، خانم آیدا محمد ابراهیم زاده ، خانم عزت پاریاد، زهرا عطرکارروشن، آقای محمدکاظم محمدی، "بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی بر اساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 26، شماره 1 (1397): 33. magiran.com/p1831149
Atefeh Ghanbari Dr, Aida Mohammad Ebrahimzadeh , Ezzat Paryad, Zahra Atrkarroshan, Mohammadkazem Mohammadi, "Factors affecting the duration of weaning from mechanical ventilation based on Burn Scale in the intensive care units", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 26, no.1 (2018): 33. magiran.com/p1831149
عاطفه قنبری، خانم آیدا محمد ابراهیم زاده ، خانم عزت پاریاد، زهرا عطرکارروشن، آقای محمدکاظم محمدی، (1397). 'بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی بر اساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، صص.33. magiran.com/p1831149
Atefeh Ghanbari Dr, Aida Mohammad Ebrahimzadeh , Ezzat Paryad, Zahra Atrkarroshan, Mohammadkazem Mohammadi, (2018). 'Factors affecting the duration of weaning from mechanical ventilation based on Burn Scale in the intensive care units', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), pp.33. magiran.com/p1831149
عاطفه قنبری؛ خانم آیدا محمد ابراهیم زاده ؛ خانم عزت پاریاد؛ زهرا عطرکارروشن؛ آقای محمدکاظم محمدی. "بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی بر اساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26 ،1 ، 1397، 33. magiran.com/p1831149
Atefeh Ghanbari Dr; Aida Mohammad Ebrahimzadeh ; Ezzat Paryad; Zahra Atrkarroshan; Mohammadkazem Mohammadi. "Factors affecting the duration of weaning from mechanical ventilation based on Burn Scale in the intensive care units", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26, 1, 2018, 33. magiran.com/p1831149
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال