ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مقدم تبریزی، دانشجو سعیده علیزاده ، دانشجوی دکتری سمیرا برجسته، (1397). بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، 1. magiran.com/p1831154
Fatemeh Moghaddam Tabrizi Dr, Saeedeh Alizadeh , Samira Barjasteh, (2018). The relationship between cancer coping with symptoms management self-efficacy, perceived social support, uncertainty and life orientation in breast cancer survivors in academic centers of Urmia in 2016, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), 1. magiran.com/p1831154
فاطمه مقدم تبریزی، دانشجو سعیده علیزاده ، دانشجوی دکتری سمیرا برجسته، بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1397؛ 26(1): 1. magiran.com/p1831154
Fatemeh Moghaddam Tabrizi Dr, Saeedeh Alizadeh , Samira Barjasteh, The relationship between cancer coping with symptoms management self-efficacy, perceived social support, uncertainty and life orientation in breast cancer survivors in academic centers of Urmia in 2016, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2018; 26(1): 1. magiran.com/p1831154
فاطمه مقدم تبریزی، دانشجو سعیده علیزاده ، دانشجوی دکتری سمیرا برجسته، "بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 26، شماره 1 (1397): 1. magiran.com/p1831154
Fatemeh Moghaddam Tabrizi Dr, Saeedeh Alizadeh , Samira Barjasteh, "The relationship between cancer coping with symptoms management self-efficacy, perceived social support, uncertainty and life orientation in breast cancer survivors in academic centers of Urmia in 2016", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 26, no.1 (2018): 1. magiran.com/p1831154
فاطمه مقدم تبریزی، دانشجو سعیده علیزاده ، دانشجوی دکتری سمیرا برجسته، (1397). 'بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، صص.1. magiran.com/p1831154
Fatemeh Moghaddam Tabrizi Dr, Saeedeh Alizadeh , Samira Barjasteh, (2018). 'The relationship between cancer coping with symptoms management self-efficacy, perceived social support, uncertainty and life orientation in breast cancer survivors in academic centers of Urmia in 2016', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), pp.1. magiran.com/p1831154
فاطمه مقدم تبریزی؛ دانشجو سعیده علیزاده ؛ دانشجوی دکتری سمیرا برجسته. "بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26 ،1 ، 1397، 1. magiran.com/p1831154
Fatemeh Moghaddam Tabrizi Dr; Saeedeh Alizadeh ; Samira Barjasteh. "The relationship between cancer coping with symptoms management self-efficacy, perceived social support, uncertainty and life orientation in breast cancer survivors in academic centers of Urmia in 2016", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26, 1, 2018, 1. magiran.com/p1831154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال