ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا امینی، مهدی مقصودی، مسعود خداویسی ، علیرضا سلطانیان، (1397). تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، 11. magiran.com/p1831164
Roya Amini, Mehdi Maghsodi, Masoud Khodaveisi , Ali Reza Soltanian, (2018). The Effect of Peer Education on Health Promotion Behaviors of Nursing Students in Hamadan University of Medical Sciences, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), 11. magiran.com/p1831164
رویا امینی، مهدی مقصودی، مسعود خداویسی ، علیرضا سلطانیان، تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1397؛ 26(1): 11. magiran.com/p1831164
Roya Amini, Mehdi Maghsodi, Masoud Khodaveisi , Ali Reza Soltanian, The Effect of Peer Education on Health Promotion Behaviors of Nursing Students in Hamadan University of Medical Sciences, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2018; 26(1): 11. magiran.com/p1831164
رویا امینی، مهدی مقصودی، مسعود خداویسی ، علیرضا سلطانیان، "تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 26، شماره 1 (1397): 11. magiran.com/p1831164
Roya Amini, Mehdi Maghsodi, Masoud Khodaveisi , Ali Reza Soltanian, "The Effect of Peer Education on Health Promotion Behaviors of Nursing Students in Hamadan University of Medical Sciences", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 26, no.1 (2018): 11. magiran.com/p1831164
رویا امینی، مهدی مقصودی، مسعود خداویسی ، علیرضا سلطانیان، (1397). 'تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، صص.11. magiran.com/p1831164
Roya Amini, Mehdi Maghsodi, Masoud Khodaveisi , Ali Reza Soltanian, (2018). 'The Effect of Peer Education on Health Promotion Behaviors of Nursing Students in Hamadan University of Medical Sciences', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), pp.11. magiran.com/p1831164
رویا امینی؛ مهدی مقصودی؛ مسعود خداویسی ؛ علیرضا سلطانیان. "تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26 ،1 ، 1397، 11. magiran.com/p1831164
Roya Amini; Mehdi Maghsodi; Masoud Khodaveisi ; Ali Reza Soltanian. "The Effect of Peer Education on Health Promotion Behaviors of Nursing Students in Hamadan University of Medical Sciences", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26, 1, 2018, 11. magiran.com/p1831164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال