ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اقای محمد مهدی حاتمی، اقای خدایار عشوندی ، اقای مهدی مولوی وردنجانی، اقای یونس محمدی، اقای امیر شمس، (1397). تاثیرکمپرس سرد برراحتی بیماران در زمان خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بعد ازجراحی قلب، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، 57. magiran.com/p1831176
Mohammad Mehdi Hatami, Khodayar Oshvandi , Mehdi Molavi Vardanajni, Yunes Mohammadi, Amir Shamas, (2018). The effect of cold compressor on the comfort of patients during removal of the chest tube drainage after cardiac surgery, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), 57. magiran.com/p1831176
اقای محمد مهدی حاتمی، اقای خدایار عشوندی ، اقای مهدی مولوی وردنجانی، اقای یونس محمدی، اقای امیر شمس، تاثیرکمپرس سرد برراحتی بیماران در زمان خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بعد ازجراحی قلب. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1397؛ 26(1): 57. magiran.com/p1831176
Mohammad Mehdi Hatami, Khodayar Oshvandi , Mehdi Molavi Vardanajni, Yunes Mohammadi, Amir Shamas, The effect of cold compressor on the comfort of patients during removal of the chest tube drainage after cardiac surgery, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2018; 26(1): 57. magiran.com/p1831176
اقای محمد مهدی حاتمی، اقای خدایار عشوندی ، اقای مهدی مولوی وردنجانی، اقای یونس محمدی، اقای امیر شمس، "تاثیرکمپرس سرد برراحتی بیماران در زمان خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بعد ازجراحی قلب"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 26، شماره 1 (1397): 57. magiran.com/p1831176
Mohammad Mehdi Hatami, Khodayar Oshvandi , Mehdi Molavi Vardanajni, Yunes Mohammadi, Amir Shamas, "The effect of cold compressor on the comfort of patients during removal of the chest tube drainage after cardiac surgery", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 26, no.1 (2018): 57. magiran.com/p1831176
اقای محمد مهدی حاتمی، اقای خدایار عشوندی ، اقای مهدی مولوی وردنجانی، اقای یونس محمدی، اقای امیر شمس، (1397). 'تاثیرکمپرس سرد برراحتی بیماران در زمان خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بعد ازجراحی قلب'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26(1)، صص.57. magiran.com/p1831176
Mohammad Mehdi Hatami, Khodayar Oshvandi , Mehdi Molavi Vardanajni, Yunes Mohammadi, Amir Shamas, (2018). 'The effect of cold compressor on the comfort of patients during removal of the chest tube drainage after cardiac surgery', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26(1), pp.57. magiran.com/p1831176
اقای محمد مهدی حاتمی؛ اقای خدایار عشوندی ؛ اقای مهدی مولوی وردنجانی؛ اقای یونس محمدی؛ اقای امیر شمس. "تاثیرکمپرس سرد برراحتی بیماران در زمان خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بعد ازجراحی قلب". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 26 ،1 ، 1397، 57. magiran.com/p1831176
Mohammad Mehdi Hatami; Khodayar Oshvandi ; Mehdi Molavi Vardanajni; Yunes Mohammadi; Amir Shamas. "The effect of cold compressor on the comfort of patients during removal of the chest tube drainage after cardiac surgery", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 26, 1, 2018, 57. magiran.com/p1831176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال