ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر آقاخانی، سالار علیزاده ، معصومه همتی مسلک پاک، وحید علی نژاد، کمال خادم وطن، (1397). بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(1)، 65-72. magiran.com/p1831235
Nader Aghakhani, Salar Alizadeh , Masumeh Hemmati Maslakpak, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatan, (2018). STUDY OF THE EFFECT OF SELF -CARE PROGRAM MODEL BASED ON OREM S PATTERN ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(1), 65-72. magiran.com/p1831235
نادر آقاخانی، سالار علیزاده ، معصومه همتی مسلک پاک، وحید علی نژاد، کمال خادم وطن، بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1397؛ 16(1): 65-72. magiran.com/p1831235
Nader Aghakhani, Salar Alizadeh , Masumeh Hemmati Maslakpak, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatan, STUDY OF THE EFFECT OF SELF -CARE PROGRAM MODEL BASED ON OREM S PATTERN ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2018; 16(1): 65-72. magiran.com/p1831235
نادر آقاخانی، سالار علیزاده ، معصومه همتی مسلک پاک، وحید علی نژاد، کمال خادم وطن، "بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16، شماره 1 (1397): 65-72. magiran.com/p1831235
Nader Aghakhani, Salar Alizadeh , Masumeh Hemmati Maslakpak, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatan, "STUDY OF THE EFFECT OF SELF -CARE PROGRAM MODEL BASED ON OREM S PATTERN ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 16, no.1 (2018): 65-72. magiran.com/p1831235
نادر آقاخانی، سالار علیزاده ، معصومه همتی مسلک پاک، وحید علی نژاد، کمال خادم وطن، (1397). 'بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(1)، صص.65-72. magiran.com/p1831235
Nader Aghakhani, Salar Alizadeh , Masumeh Hemmati Maslakpak, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatan, (2018). 'STUDY OF THE EFFECT OF SELF -CARE PROGRAM MODEL BASED ON OREM S PATTERN ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(1), pp.65-72. magiran.com/p1831235
نادر آقاخانی؛ سالار علیزاده ؛ معصومه همتی مسلک پاک؛ وحید علی نژاد؛ کمال خادم وطن. "بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16 ،1 ، 1397، 65-72. magiran.com/p1831235
Nader Aghakhani; Salar Alizadeh ; Masumeh Hemmati Maslakpak; Vahid Alinejad; Kamal Khademvatan. "STUDY OF THE EFFECT OF SELF -CARE PROGRAM MODEL BASED ON OREM S PATTERN ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16, 1, 2018, 65-72. magiran.com/p1831235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال