ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسماعیل تجری، حانیه اسعدی، حمیدرضا پوردلی، رضا نجف پور، سجاد یزدان ستاد، (1396). بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک های ریشه درختان توسکا و سنجد، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 6(2)، 205-212. magiran.com/p1831516
Mohammad Esmaei Tajari, Hanieh Asaadi, Hamidreza Pordeli Dr., Reza Najafpour, Sajjad Yazdansetad, (2018). Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service, Genetic Engineering and Biosafety Journal, 6(2), 205-212. magiran.com/p1831516
محمد اسماعیل تجری، حانیه اسعدی، حمیدرضا پوردلی، رضا نجف پور، سجاد یزدان ستاد، بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک های ریشه درختان توسکا و سنجد. دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 1396؛ 6(2): 205-212. magiran.com/p1831516
Mohammad Esmaei Tajari, Hanieh Asaadi, Hamidreza Pordeli Dr., Reza Najafpour, Sajjad Yazdansetad, Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service, Genetic Engineering and Biosafety Journal, 2018; 6(2): 205-212. magiran.com/p1831516
محمد اسماعیل تجری، حانیه اسعدی، حمیدرضا پوردلی، رضا نجف پور، سجاد یزدان ستاد، "بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک های ریشه درختان توسکا و سنجد"، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 6، شماره 2 (1396): 205-212. magiran.com/p1831516
Mohammad Esmaei Tajari, Hanieh Asaadi, Hamidreza Pordeli Dr., Reza Najafpour, Sajjad Yazdansetad, "Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service", Genetic Engineering and Biosafety Journal 6, no.2 (2018): 205-212. magiran.com/p1831516
محمد اسماعیل تجری، حانیه اسعدی، حمیدرضا پوردلی، رضا نجف پور، سجاد یزدان ستاد، (1396). 'بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک های ریشه درختان توسکا و سنجد'، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 6(2)، صص.205-212. magiran.com/p1831516
Mohammad Esmaei Tajari, Hanieh Asaadi, Hamidreza Pordeli Dr., Reza Najafpour, Sajjad Yazdansetad, (2018). 'Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service', Genetic Engineering and Biosafety Journal, 6(2), pp.205-212. magiran.com/p1831516
محمد اسماعیل تجری؛ حانیه اسعدی؛ حمیدرضا پوردلی؛ رضا نجف پور؛ سجاد یزدان ستاد. "بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک های ریشه درختان توسکا و سنجد". دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 6 ،2 ، 1396، 205-212. magiran.com/p1831516
Mohammad Esmaei Tajari; Hanieh Asaadi; Hamidreza Pordeli Dr.; Reza Najafpour; Sajjad Yazdansetad. "Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service", Genetic Engineering and Biosafety Journal, 6, 2, 2018, 205-212. magiran.com/p1831516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال