ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی جلالی دیزجی، رضا خالقی، مهدی طاهری، (1395). میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image، فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 5(3)، 33-42. magiran.com/p1831580
Ali Jalali Dizaji , Reza Khaleghi, Seyyed Mahdi Taheri, (2016). The Image retrieval recall and precision rate in the Bing, and Google image search engines, Journal of Information Systems and Services, 5(3), 33-42. magiran.com/p1831580
علی جلالی دیزجی، رضا خالقی، مهدی طاهری، میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 1395؛ 5(3): 33-42. magiran.com/p1831580
Ali Jalali Dizaji , Reza Khaleghi, Seyyed Mahdi Taheri, The Image retrieval recall and precision rate in the Bing, and Google image search engines, Journal of Information Systems and Services, 2016; 5(3): 33-42. magiran.com/p1831580
علی جلالی دیزجی، رضا خالقی، مهدی طاهری، "میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image"، فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 5، شماره 3 (1395): 33-42. magiran.com/p1831580
Ali Jalali Dizaji , Reza Khaleghi, Seyyed Mahdi Taheri, "The Image retrieval recall and precision rate in the Bing, and Google image search engines", Journal of Information Systems and Services 5, no.3 (2016): 33-42. magiran.com/p1831580
علی جلالی دیزجی، رضا خالقی، مهدی طاهری، (1395). 'میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image'، فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 5(3)، صص.33-42. magiran.com/p1831580
Ali Jalali Dizaji , Reza Khaleghi, Seyyed Mahdi Taheri, (2016). 'The Image retrieval recall and precision rate in the Bing, and Google image search engines', Journal of Information Systems and Services, 5(3), pp.33-42. magiran.com/p1831580
علی جلالی دیزجی؛ رضا خالقی؛ مهدی طاهری. "میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image". فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 5 ،3 ، 1395، 33-42. magiran.com/p1831580
Ali Jalali Dizaji ; Reza Khaleghi; Seyyed Mahdi Taheri. "The Image retrieval recall and precision rate in the Bing, and Google image search engines", Journal of Information Systems and Services, 5, 3, 2016, 33-42. magiran.com/p1831580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال