ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل شاه طهماسبی، سپیده حاجی زاده، (1396). بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس بر عملکرد بنگاه های مربوطه، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 101-120. magiran.com/p1831729
Esmaeil Shah Tahmasebi , Sepideh Hajizadeh, (2017). A study on effect of personal traits and social capitals of Stock Exchange Brokerages CEOs on their firm's performance, Iranian journal of management sciences, 12(46), 101-120. magiran.com/p1831729
اسماعیل شاه طهماسبی، سپیده حاجی زاده، بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس بر عملکرد بنگاه های مربوطه. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1396؛ 12(46): 101-120. magiran.com/p1831729
Esmaeil Shah Tahmasebi , Sepideh Hajizadeh, A study on effect of personal traits and social capitals of Stock Exchange Brokerages CEOs on their firm's performance, Iranian journal of management sciences, 2017; 12(46): 101-120. magiran.com/p1831729
اسماعیل شاه طهماسبی، سپیده حاجی زاده، "بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس بر عملکرد بنگاه های مربوطه"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 12، شماره 46 (1396): 101-120. magiran.com/p1831729
Esmaeil Shah Tahmasebi , Sepideh Hajizadeh, "A study on effect of personal traits and social capitals of Stock Exchange Brokerages CEOs on their firm's performance", Iranian journal of management sciences 12, no.46 (2017): 101-120. magiran.com/p1831729
اسماعیل شاه طهماسبی، سپیده حاجی زاده، (1396). 'بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس بر عملکرد بنگاه های مربوطه'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، صص.101-120. magiran.com/p1831729
Esmaeil Shah Tahmasebi , Sepideh Hajizadeh, (2017). 'A study on effect of personal traits and social capitals of Stock Exchange Brokerages CEOs on their firm's performance', Iranian journal of management sciences, 12(46), pp.101-120. magiran.com/p1831729
اسماعیل شاه طهماسبی؛ سپیده حاجی زاده. "بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس بر عملکرد بنگاه های مربوطه". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12 ،46 ، 1396، 101-120. magiran.com/p1831729
Esmaeil Shah Tahmasebi ; Sepideh Hajizadeh. "A study on effect of personal traits and social capitals of Stock Exchange Brokerages CEOs on their firm's performance", Iranian journal of management sciences, 12, 46, 2017, 101-120. magiran.com/p1831729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال