ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه امیرخانی، مریم عبدالملکی، (1396). بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 81-100. magiran.com/p1831730
Tayyebeh Amirkhani , Maryam Abdolmaleki, (2017). A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance, Iranian journal of management sciences, 12(46), 81-100. magiran.com/p1831730
طیبه امیرخانی، مریم عبدالملکی، بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1396؛ 12(46): 81-100. magiran.com/p1831730
Tayyebeh Amirkhani , Maryam Abdolmaleki, A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance, Iranian journal of management sciences, 2017; 12(46): 81-100. magiran.com/p1831730
طیبه امیرخانی، مریم عبدالملکی، "بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 12، شماره 46 (1396): 81-100. magiran.com/p1831730
Tayyebeh Amirkhani , Maryam Abdolmaleki, "A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance", Iranian journal of management sciences 12, no.46 (2017): 81-100. magiran.com/p1831730
طیبه امیرخانی، مریم عبدالملکی، (1396). 'بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، صص.81-100. magiran.com/p1831730
Tayyebeh Amirkhani , Maryam Abdolmaleki, (2017). 'A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance', Iranian journal of management sciences, 12(46), pp.81-100. magiran.com/p1831730
طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی. "بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12 ،46 ، 1396، 81-100. magiran.com/p1831730
Tayyebeh Amirkhani ; Maryam Abdolmaleki. "A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance", Iranian journal of management sciences, 12, 46, 2017, 81-100. magiran.com/p1831730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال