ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده باباجانی محمدی ، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، رضا تهرانی، (1396). شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 61-80. magiran.com/p1831731
Saeedeh Baba Jani Mohammadi , Saeed Mortazavi, Yaghoub Maharati, Reza Tehrani, (2017). Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study, Iranian journal of management sciences, 12(46), 61-80. magiran.com/p1831731
سعیده باباجانی محمدی ، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، رضا تهرانی، شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1396؛ 12(46): 61-80. magiran.com/p1831731
Saeedeh Baba Jani Mohammadi , Saeed Mortazavi, Yaghoub Maharati, Reza Tehrani, Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study, Iranian journal of management sciences, 2017; 12(46): 61-80. magiran.com/p1831731
سعیده باباجانی محمدی ، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، رضا تهرانی، "شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 12، شماره 46 (1396): 61-80. magiran.com/p1831731
Saeedeh Baba Jani Mohammadi , Saeed Mortazavi, Yaghoub Maharati, Reza Tehrani, "Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study", Iranian journal of management sciences 12, no.46 (2017): 61-80. magiran.com/p1831731
سعیده باباجانی محمدی ، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، رضا تهرانی، (1396). 'شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، صص.61-80. magiran.com/p1831731
Saeedeh Baba Jani Mohammadi , Saeed Mortazavi, Yaghoub Maharati, Reza Tehrani, (2017). 'Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study', Iranian journal of management sciences, 12(46), pp.61-80. magiran.com/p1831731
سعیده باباجانی محمدی ؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ رضا تهرانی. "شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12 ،46 ، 1396، 61-80. magiran.com/p1831731
Saeedeh Baba Jani Mohammadi ; Saeed Mortazavi; Yaghoub Maharati; Reza Tehrani. "Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study", Iranian journal of management sciences, 12, 46, 2017, 61-80. magiran.com/p1831731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال