ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد بارانی، ابوالحسن فقیهی، رضا نجف بیگی، (1396). آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 1-20. magiran.com/p1831734
Samad Barani, Abolhassan Faghihi , Reza Najaf Beigi, (2017). Pathology of organizational culture in the public sector of Iran, Iranian journal of management sciences, 12(46), 1-20. magiran.com/p1831734
صمد بارانی، ابوالحسن فقیهی، رضا نجف بیگی، آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1396؛ 12(46): 1-20. magiran.com/p1831734
Samad Barani, Abolhassan Faghihi , Reza Najaf Beigi, Pathology of organizational culture in the public sector of Iran, Iranian journal of management sciences, 2017; 12(46): 1-20. magiran.com/p1831734
صمد بارانی، ابوالحسن فقیهی، رضا نجف بیگی، "آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 12، شماره 46 (1396): 1-20. magiran.com/p1831734
Samad Barani, Abolhassan Faghihi , Reza Najaf Beigi, "Pathology of organizational culture in the public sector of Iran", Iranian journal of management sciences 12, no.46 (2017): 1-20. magiran.com/p1831734
صمد بارانی، ابوالحسن فقیهی، رضا نجف بیگی، (1396). 'آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، صص.1-20. magiran.com/p1831734
Samad Barani, Abolhassan Faghihi , Reza Najaf Beigi, (2017). 'Pathology of organizational culture in the public sector of Iran', Iranian journal of management sciences, 12(46), pp.1-20. magiran.com/p1831734
صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی. "آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12 ،46 ، 1396، 1-20. magiran.com/p1831734
Samad Barani; Abolhassan Faghihi ; Reza Najaf Beigi. "Pathology of organizational culture in the public sector of Iran", Iranian journal of management sciences, 12, 46, 2017, 1-20. magiran.com/p1831734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال