به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی، سید مرتضی سیدیان، (1397). بررسی کارایی روش های ناپارامتریک مبتنی بر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و پارامتریک در برآورد عدم قطعیت مدل هیدرولوژیکی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49(2)، 281-292. magiran.com/p1832618
Abolhasan Fathabadi , Hamed Ruohani, Seyed Morteza Seyedian, (2018). The efficiency of nonparametric methods based on residual analizes and parametric method to estimate hydrological model uncertainty, Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(2), 281-292. magiran.com/p1832618
ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی، سید مرتضی سیدیان، بررسی کارایی روش های ناپارامتریک مبتنی بر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و پارامتریک در برآورد عدم قطعیت مدل هیدرولوژیکی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1397؛ 49(2): 281-292. magiran.com/p1832618
Abolhasan Fathabadi , Hamed Ruohani, Seyed Morteza Seyedian, The efficiency of nonparametric methods based on residual analizes and parametric method to estimate hydrological model uncertainty, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2018; 49(2): 281-292. magiran.com/p1832618
ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی، سید مرتضی سیدیان، "بررسی کارایی روش های ناپارامتریک مبتنی بر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و پارامتریک در برآورد عدم قطعیت مدل هیدرولوژیکی"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 49، شماره 2 (1397): 281-292. magiran.com/p1832618
Abolhasan Fathabadi , Hamed Ruohani, Seyed Morteza Seyedian, "The efficiency of nonparametric methods based on residual analizes and parametric method to estimate hydrological model uncertainty", Iranian Journal of Soil and Water Research 49, no.2 (2018): 281-292. magiran.com/p1832618
ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی، سید مرتضی سیدیان، (1397). 'بررسی کارایی روش های ناپارامتریک مبتنی بر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و پارامتریک در برآورد عدم قطعیت مدل هیدرولوژیکی'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49(2)، صص.281-292. magiran.com/p1832618
Abolhasan Fathabadi , Hamed Ruohani, Seyed Morteza Seyedian, (2018). 'The efficiency of nonparametric methods based on residual analizes and parametric method to estimate hydrological model uncertainty', Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(2), pp.281-292. magiran.com/p1832618
ابوالحسن فتح آبادی؛ حامد روحانی؛ سید مرتضی سیدیان. "بررسی کارایی روش های ناپارامتریک مبتنی بر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و پارامتریک در برآورد عدم قطعیت مدل هیدرولوژیکی". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49 ،2 ، 1397، 281-292. magiran.com/p1832618
Abolhasan Fathabadi ; Hamed Ruohani; Seyed Morteza Seyedian. "The efficiency of nonparametric methods based on residual analizes and parametric method to estimate hydrological model uncertainty", Iranian Journal of Soil and Water Research, 49, 2, 2018, 281-292. magiran.com/p1832618
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال