ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرستار صدر موسوی، رضا طالبی فرد ، چیا نیازی، (1396). بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 12(41)، 731-749. magiran.com/p1832760
Mirsatar Sadr Mousavi, Reza Talebifard , Chia Niazy, (2018). Investigating the Role of Natural Factors in the Geographical Distribution of Rural Settlements (Case Study: Sahneh County), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 12(41), 731-749. magiran.com/p1832760
میرستار صدر موسوی، رضا طالبی فرد ، چیا نیازی، بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1396؛ 12(41): 731-749. magiran.com/p1832760
Mirsatar Sadr Mousavi, Reza Talebifard , Chia Niazy, Investigating the Role of Natural Factors in the Geographical Distribution of Rural Settlements (Case Study: Sahneh County), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2018; 12(41): 731-749. magiran.com/p1832760
میرستار صدر موسوی، رضا طالبی فرد ، چیا نیازی، "بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 12، شماره 41 (1396): 731-749. magiran.com/p1832760
Mirsatar Sadr Mousavi, Reza Talebifard , Chia Niazy, "Investigating the Role of Natural Factors in the Geographical Distribution of Rural Settlements (Case Study: Sahneh County)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 12, no.41 (2018): 731-749. magiran.com/p1832760
میرستار صدر موسوی، رضا طالبی فرد ، چیا نیازی، (1396). 'بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 12(41)، صص.731-749. magiran.com/p1832760
Mirsatar Sadr Mousavi, Reza Talebifard , Chia Niazy, (2018). 'Investigating the Role of Natural Factors in the Geographical Distribution of Rural Settlements (Case Study: Sahneh County)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 12(41), pp.731-749. magiran.com/p1832760
میرستار صدر موسوی؛ رضا طالبی فرد ؛ چیا نیازی. "بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 12 ،41 ، 1396، 731-749. magiran.com/p1832760
Mirsatar Sadr Mousavi; Reza Talebifard ; Chia Niazy. "Investigating the Role of Natural Factors in the Geographical Distribution of Rural Settlements (Case Study: Sahneh County)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 12, 41, 2018, 731-749. magiran.com/p1832760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال