ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه سیف زاده، سید قاسم زمانی ، حسن سواری، مسعود راعی، (1397). مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 48(1)، 121-138. magiran.com/p1832821
Farzaneh Seifzadeh, Seyed Ghasem Zamani , Hasan Savari, Masoud Raei, (2018). States Immunity in the light of the Responsibility to Protect Doctrine, Public Law Studies Quarterly, 48(1), 121-138. magiran.com/p1832821
فرزانه سیف زاده، سید قاسم زمانی ، حسن سواری، مسعود راعی، مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1397؛ 48(1): 121-138. magiran.com/p1832821
Farzaneh Seifzadeh, Seyed Ghasem Zamani , Hasan Savari, Masoud Raei, States Immunity in the light of the Responsibility to Protect Doctrine, Public Law Studies Quarterly, 2018; 48(1): 121-138. magiran.com/p1832821
فرزانه سیف زاده، سید قاسم زمانی ، حسن سواری، مسعود راعی، "مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 48، شماره 1 (1397): 121-138. magiran.com/p1832821
Farzaneh Seifzadeh, Seyed Ghasem Zamani , Hasan Savari, Masoud Raei, "States Immunity in the light of the Responsibility to Protect Doctrine", Public Law Studies Quarterly 48, no.1 (2018): 121-138. magiran.com/p1832821
فرزانه سیف زاده، سید قاسم زمانی ، حسن سواری، مسعود راعی، (1397). 'مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 48(1)، صص.121-138. magiran.com/p1832821
Farzaneh Seifzadeh, Seyed Ghasem Zamani , Hasan Savari, Masoud Raei, (2018). 'States Immunity in the light of the Responsibility to Protect Doctrine', Public Law Studies Quarterly, 48(1), pp.121-138. magiran.com/p1832821
فرزانه سیف زاده؛ سید قاسم زمانی ؛ حسن سواری؛ مسعود راعی. "مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 48 ،1 ، 1397، 121-138. magiran.com/p1832821
Farzaneh Seifzadeh; Seyed Ghasem Zamani ; Hasan Savari; Masoud Raei. "States Immunity in the light of the Responsibility to Protect Doctrine", Public Law Studies Quarterly, 48, 1, 2018, 121-138. magiran.com/p1832821
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال