ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نینا دلیری، فریبا زینالی ، محسن اسمعیلی، (1397). بررسی خواص فیزیکی کدو مسمایی(.L Cucurbita pepo) در فرآیند سرخ کردن عمیق، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، 77-86. magiran.com/p1833044
Deliri N., Zeynali F. , Esmaeeli M, (2018). Physical properties of Zucchini (Cucurbita pepo L.) during deep fat frying, Food Science and Technology, 15(3), 77-86. magiran.com/p1833044
نینا دلیری، فریبا زینالی ، محسن اسمعیلی، بررسی خواص فیزیکی کدو مسمایی(.L Cucurbita pepo) در فرآیند سرخ کردن عمیق. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1397؛ 15(3): 77-86. magiran.com/p1833044
Deliri N., Zeynali F. , Esmaeeli M, Physical properties of Zucchini (Cucurbita pepo L.) during deep fat frying, Food Science and Technology, 2018; 15(3): 77-86. magiran.com/p1833044
نینا دلیری، فریبا زینالی ، محسن اسمعیلی، "بررسی خواص فیزیکی کدو مسمایی(.L Cucurbita pepo) در فرآیند سرخ کردن عمیق"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 3 (1397): 77-86. magiran.com/p1833044
Deliri N., Zeynali F. , Esmaeeli M, "Physical properties of Zucchini (Cucurbita pepo L.) during deep fat frying", Food Science and Technology 15, no.3 (2018): 77-86. magiran.com/p1833044
نینا دلیری، فریبا زینالی ، محسن اسمعیلی، (1397). 'بررسی خواص فیزیکی کدو مسمایی(.L Cucurbita pepo) در فرآیند سرخ کردن عمیق'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، صص.77-86. magiran.com/p1833044
Deliri N., Zeynali F. , Esmaeeli M, (2018). 'Physical properties of Zucchini (Cucurbita pepo L.) during deep fat frying', Food Science and Technology, 15(3), pp.77-86. magiran.com/p1833044
نینا دلیری؛ فریبا زینالی ؛ محسن اسمعیلی. "بررسی خواص فیزیکی کدو مسمایی(.L Cucurbita pepo) در فرآیند سرخ کردن عمیق". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،3 ، 1397، 77-86. magiran.com/p1833044
Deliri N.; Zeynali F. ; Esmaeeli M. "Physical properties of Zucchini (Cucurbita pepo L.) during deep fat frying", Food Science and Technology, 15, 3, 2018, 77-86. magiran.com/p1833044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال