ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز بنایان کرمانی، الهام مهدیان ، رضا کاراژیان، (1397). تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن- نشاسته- نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمایی قارچ دکمه ای، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، 329-335. magiran.com/p1833085
Banayan Kermani M., Mahdian E. , Karazhyan R, (2018). Effect of biodegradable Nano composites based on poly ethylenestarch- Nano clay packaging on physicochemical properties of button mushroom, Food Science and Technology, 15(3), 329-335. magiran.com/p1833085
مهناز بنایان کرمانی، الهام مهدیان ، رضا کاراژیان، تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن- نشاسته- نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمایی قارچ دکمه ای. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1397؛ 15(3): 329-335. magiran.com/p1833085
Banayan Kermani M., Mahdian E. , Karazhyan R, Effect of biodegradable Nano composites based on poly ethylenestarch- Nano clay packaging on physicochemical properties of button mushroom, Food Science and Technology, 2018; 15(3): 329-335. magiran.com/p1833085
مهناز بنایان کرمانی، الهام مهدیان ، رضا کاراژیان، "تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن- نشاسته- نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمایی قارچ دکمه ای"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 3 (1397): 329-335. magiran.com/p1833085
Banayan Kermani M., Mahdian E. , Karazhyan R, "Effect of biodegradable Nano composites based on poly ethylenestarch- Nano clay packaging on physicochemical properties of button mushroom", Food Science and Technology 15, no.3 (2018): 329-335. magiran.com/p1833085
مهناز بنایان کرمانی، الهام مهدیان ، رضا کاراژیان، (1397). 'تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن- نشاسته- نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمایی قارچ دکمه ای'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، صص.329-335. magiran.com/p1833085
Banayan Kermani M., Mahdian E. , Karazhyan R, (2018). 'Effect of biodegradable Nano composites based on poly ethylenestarch- Nano clay packaging on physicochemical properties of button mushroom', Food Science and Technology, 15(3), pp.329-335. magiran.com/p1833085
مهناز بنایان کرمانی؛ الهام مهدیان ؛ رضا کاراژیان. "تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن- نشاسته- نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمایی قارچ دکمه ای". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،3 ، 1397، 329-335. magiran.com/p1833085
Banayan Kermani M.; Mahdian E. ; Karazhyan R. "Effect of biodegradable Nano composites based on poly ethylenestarch- Nano clay packaging on physicochemical properties of button mushroom", Food Science and Technology, 15, 3, 2018, 329-335. magiran.com/p1833085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال