ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره دیدار ، (1397). تولید انرژی های تجدیدپذیر از پسماندهای ناشی از تولید و فرآوری مواد غذایی، فصلنامه انسان و محیط زیست، 16(1)، 105-118. magiran.com/p1833107
Zohreh Didar , (2018). Producing Renewable Energy from Food Processing Wastes, Human & Environment, 16(1), 105-118. magiran.com/p1833107
زهره دیدار ، تولید انرژی های تجدیدپذیر از پسماندهای ناشی از تولید و فرآوری مواد غذایی. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1397؛ 16(1): 105-118. magiran.com/p1833107
Zohreh Didar , Producing Renewable Energy from Food Processing Wastes, Human & Environment, 2018; 16(1): 105-118. magiran.com/p1833107
زهره دیدار ، "تولید انرژی های تجدیدپذیر از پسماندهای ناشی از تولید و فرآوری مواد غذایی"، فصلنامه انسان و محیط زیست 16، شماره 1 (1397): 105-118. magiran.com/p1833107
Zohreh Didar , "Producing Renewable Energy from Food Processing Wastes", Human & Environment 16, no.1 (2018): 105-118. magiran.com/p1833107
زهره دیدار ، (1397). 'تولید انرژی های تجدیدپذیر از پسماندهای ناشی از تولید و فرآوری مواد غذایی'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 16(1)، صص.105-118. magiran.com/p1833107
Zohreh Didar , (2018). 'Producing Renewable Energy from Food Processing Wastes', Human & Environment, 16(1), pp.105-118. magiran.com/p1833107
زهره دیدار . "تولید انرژی های تجدیدپذیر از پسماندهای ناشی از تولید و فرآوری مواد غذایی". فصلنامه انسان و محیط زیست، 16 ،1 ، 1397، 105-118. magiran.com/p1833107
Zohreh Didar . "Producing Renewable Energy from Food Processing Wastes", Human & Environment, 16, 1, 2018, 105-118. magiran.com/p1833107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال