ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری عالی پور، محمد عباسی، فضل الله میردریکوند، (1397). تاثیر آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش آموزان، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(1)، 1-8. magiran.com/p1833142
Kobra Aalipour, Mohammad Abbasi , Fazlolah Mirderikvand, (2018). The Effect of Breath's Thinking Strategies Training on Subjective Well-Being and Tolerance of Ambigutiy Among Female Secondary High Schools Students in Khorramabad City, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(1), 1-8. magiran.com/p1833142
کبری عالی پور، محمد عباسی، فضل الله میردریکوند، تاثیر آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش آموزان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(1): 1-8. magiran.com/p1833142
Kobra Aalipour, Mohammad Abbasi , Fazlolah Mirderikvand, The Effect of Breath's Thinking Strategies Training on Subjective Well-Being and Tolerance of Ambigutiy Among Female Secondary High Schools Students in Khorramabad City, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2018; 11(1): 1-8. magiran.com/p1833142
کبری عالی پور، محمد عباسی، فضل الله میردریکوند، "تاثیر آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش آموزان"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 1 (1397): 1-8. magiran.com/p1833142
Kobra Aalipour, Mohammad Abbasi , Fazlolah Mirderikvand, "The Effect of Breath's Thinking Strategies Training on Subjective Well-Being and Tolerance of Ambigutiy Among Female Secondary High Schools Students in Khorramabad City", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 11, no.1 (2018): 1-8. magiran.com/p1833142
کبری عالی پور، محمد عباسی، فضل الله میردریکوند، (1397). 'تاثیر آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش آموزان'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(1)، صص.1-8. magiran.com/p1833142
Kobra Aalipour, Mohammad Abbasi , Fazlolah Mirderikvand, (2018). 'The Effect of Breath's Thinking Strategies Training on Subjective Well-Being and Tolerance of Ambigutiy Among Female Secondary High Schools Students in Khorramabad City', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(1), pp.1-8. magiran.com/p1833142
کبری عالی پور؛ محمد عباسی؛ فضل الله میردریکوند. "تاثیر آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش آموزان". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 ،1 ، 1397، 1-8. magiran.com/p1833142
Kobra Aalipour; Mohammad Abbasi ; Fazlolah Mirderikvand. "The Effect of Breath's Thinking Strategies Training on Subjective Well-Being and Tolerance of Ambigutiy Among Female Secondary High Schools Students in Khorramabad City", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11, 1, 2018, 1-8. magiran.com/p1833142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال