ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید بانشی، طاهره محمدآبادی ، خلیل میرزاده، مرتضی چاجی، محمود قاسمی نژاد، (1396). اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفندعربی، مجله تولیدات دامی، 19(4)، 765-776. magiran.com/p1833204
Tahereh Mohammadabadi , Khalil Mirzadeh, (2018). The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep, Journal of Animal Productions, 19(4), 765-776. magiran.com/p1833204
حمید بانشی، طاهره محمدآبادی ، خلیل میرزاده، مرتضی چاجی، محمود قاسمی نژاد، اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفندعربی. مجله تولیدات دامی، 1396؛ 19(4): 765-776. magiran.com/p1833204
Tahereh Mohammadabadi , Khalil Mirzadeh, The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep, Journal of Animal Productions, 2018; 19(4): 765-776. magiran.com/p1833204
حمید بانشی، طاهره محمدآبادی ، خلیل میرزاده، مرتضی چاجی، محمود قاسمی نژاد، "اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفندعربی"، مجله تولیدات دامی 19، شماره 4 (1396): 765-776. magiran.com/p1833204
Tahereh Mohammadabadi , Khalil Mirzadeh, "The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep", Journal of Animal Productions 19, no.4 (2018): 765-776. magiran.com/p1833204
حمید بانشی، طاهره محمدآبادی ، خلیل میرزاده، مرتضی چاجی، محمود قاسمی نژاد، (1396). 'اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفندعربی'، مجله تولیدات دامی، 19(4)، صص.765-776. magiran.com/p1833204
Tahereh Mohammadabadi , Khalil Mirzadeh, (2018). 'The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep', Journal of Animal Productions, 19(4), pp.765-776. magiran.com/p1833204
حمید بانشی؛ طاهره محمدآبادی ؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی چاجی؛ محمود قاسمی نژاد. "اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفندعربی". مجله تولیدات دامی، 19 ،4 ، 1396، 765-776. magiran.com/p1833204
Tahereh Mohammadabadi ; Khalil Mirzadeh. "The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep", Journal of Animal Productions, 19, 4, 2018, 765-776. magiran.com/p1833204
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال