ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه راهی، محمد هوشمند ، مختار خواجوی، سیامک پارسایی، (1396). اثر جایگزینی ذرت با میوه بلوط با و بدون افزودن کولین بر عملکرد و ویژگی های استخوان درشت نی جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 19(4)، 891-904. magiran.com/p1833221
Fatemeh Rahi, Mohammad Houshmand , Mokhtar Khajavi, Siamak Parsaei, (2018). Effect of replacing corn with oak acorn with and without addition of choline on performance and tibia characteristics of broilers, Journal of Animal Productions, 19(4), 891-904. magiran.com/p1833221
فاطمه راهی، محمد هوشمند ، مختار خواجوی، سیامک پارسایی، اثر جایگزینی ذرت با میوه بلوط با و بدون افزودن کولین بر عملکرد و ویژگی های استخوان درشت نی جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1396؛ 19(4): 891-904. magiran.com/p1833221
Fatemeh Rahi, Mohammad Houshmand , Mokhtar Khajavi, Siamak Parsaei, Effect of replacing corn with oak acorn with and without addition of choline on performance and tibia characteristics of broilers, Journal of Animal Productions, 2018; 19(4): 891-904. magiran.com/p1833221
فاطمه راهی، محمد هوشمند ، مختار خواجوی، سیامک پارسایی، "اثر جایگزینی ذرت با میوه بلوط با و بدون افزودن کولین بر عملکرد و ویژگی های استخوان درشت نی جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 19، شماره 4 (1396): 891-904. magiran.com/p1833221
Fatemeh Rahi, Mohammad Houshmand , Mokhtar Khajavi, Siamak Parsaei, "Effect of replacing corn with oak acorn with and without addition of choline on performance and tibia characteristics of broilers", Journal of Animal Productions 19, no.4 (2018): 891-904. magiran.com/p1833221
فاطمه راهی، محمد هوشمند ، مختار خواجوی، سیامک پارسایی، (1396). 'اثر جایگزینی ذرت با میوه بلوط با و بدون افزودن کولین بر عملکرد و ویژگی های استخوان درشت نی جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 19(4)، صص.891-904. magiran.com/p1833221
Fatemeh Rahi, Mohammad Houshmand , Mokhtar Khajavi, Siamak Parsaei, (2018). 'Effect of replacing corn with oak acorn with and without addition of choline on performance and tibia characteristics of broilers', Journal of Animal Productions, 19(4), pp.891-904. magiran.com/p1833221
فاطمه راهی؛ محمد هوشمند ؛ مختار خواجوی؛ سیامک پارسایی. "اثر جایگزینی ذرت با میوه بلوط با و بدون افزودن کولین بر عملکرد و ویژگی های استخوان درشت نی جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 19 ،4 ، 1396، 891-904. magiran.com/p1833221
Fatemeh Rahi; Mohammad Houshmand ; Mokhtar Khajavi; Siamak Parsaei. "Effect of replacing corn with oak acorn with and without addition of choline on performance and tibia characteristics of broilers", Journal of Animal Productions, 19, 4, 2018, 891-904. magiran.com/p1833221
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال