ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا درون، سیامک پارسایی ، مختار خواجوی، رضا نقی ها، (1396). اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله ی لیموترش بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 19(4)، 905-916. magiran.com/p1833222
Zahra Daroon, Siamak Parsaei , Mokhtar Khajavi, Reza Naghiha, (2018). The effect of Lemon (Citrus aurantifulial) pulp Ethanolic extract on performance, immune system and blood parameters of broiler chickens, Journal of Animal Productions, 19(4), 905-916. magiran.com/p1833222
زهرا درون، سیامک پارسایی ، مختار خواجوی، رضا نقی ها، اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله ی لیموترش بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1396؛ 19(4): 905-916. magiran.com/p1833222
Zahra Daroon, Siamak Parsaei , Mokhtar Khajavi, Reza Naghiha, The effect of Lemon (Citrus aurantifulial) pulp Ethanolic extract on performance, immune system and blood parameters of broiler chickens, Journal of Animal Productions, 2018; 19(4): 905-916. magiran.com/p1833222
زهرا درون، سیامک پارسایی ، مختار خواجوی، رضا نقی ها، "اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله ی لیموترش بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 19، شماره 4 (1396): 905-916. magiran.com/p1833222
Zahra Daroon, Siamak Parsaei , Mokhtar Khajavi, Reza Naghiha, "The effect of Lemon (Citrus aurantifulial) pulp Ethanolic extract on performance, immune system and blood parameters of broiler chickens", Journal of Animal Productions 19, no.4 (2018): 905-916. magiran.com/p1833222
زهرا درون، سیامک پارسایی ، مختار خواجوی، رضا نقی ها، (1396). 'اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله ی لیموترش بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 19(4)، صص.905-916. magiran.com/p1833222
Zahra Daroon, Siamak Parsaei , Mokhtar Khajavi, Reza Naghiha, (2018). 'The effect of Lemon (Citrus aurantifulial) pulp Ethanolic extract on performance, immune system and blood parameters of broiler chickens', Journal of Animal Productions, 19(4), pp.905-916. magiran.com/p1833222
زهرا درون؛ سیامک پارسایی ؛ مختار خواجوی؛ رضا نقی ها. "اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله ی لیموترش بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 19 ،4 ، 1396، 905-916. magiran.com/p1833222
Zahra Daroon; Siamak Parsaei ; Mokhtar Khajavi; Reza Naghiha. "The effect of Lemon (Citrus aurantifulial) pulp Ethanolic extract on performance, immune system and blood parameters of broiler chickens", Journal of Animal Productions, 19, 4, 2018, 905-916. magiran.com/p1833222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال