ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ماذنی، یاور محمودزاده، لطف الله رضاقلی زاده ، (1397). بررسی اثرات محافظتی عصاره ی بابونه ی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(2)، 70-80. magiran.com/p1833328
Mohammad Mazani Dr, Yavar Mahmoodzadeh, Lotfollah Rezagolizadeh Dr , (2018). The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23(2), 70-80. magiran.com/p1833328
محمد ماذنی، یاور محمودزاده، لطف الله رضاقلی زاده ، بررسی اثرات محافظتی عصاره ی بابونه ی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1397؛ 23(2): 70-80. magiran.com/p1833328
Mohammad Mazani Dr, Yavar Mahmoodzadeh, Lotfollah Rezagolizadeh Dr , The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2018; 23(2): 70-80. magiran.com/p1833328
محمد ماذنی، یاور محمودزاده، لطف الله رضاقلی زاده ، "بررسی اثرات محافظتی عصاره ی بابونه ی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23، شماره 2 (1397): 70-80. magiran.com/p1833328
Mohammad Mazani Dr, Yavar Mahmoodzadeh, Lotfollah Rezagolizadeh Dr , "The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 23, no.2 (2018): 70-80. magiran.com/p1833328
محمد ماذنی، یاور محمودزاده، لطف الله رضاقلی زاده ، (1397). 'بررسی اثرات محافظتی عصاره ی بابونه ی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(2)، صص.70-80. magiran.com/p1833328
Mohammad Mazani Dr, Yavar Mahmoodzadeh, Lotfollah Rezagolizadeh Dr , (2018). 'The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23(2), pp.70-80. magiran.com/p1833328
محمد ماذنی؛ یاور محمودزاده؛ لطف الله رضاقلی زاده . "بررسی اثرات محافظتی عصاره ی بابونه ی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23 ،2 ، 1397، 70-80. magiran.com/p1833328
Mohammad Mazani Dr; Yavar Mahmoodzadeh; Lotfollah Rezagolizadeh Dr . "The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23, 2, 2018, 70-80. magiran.com/p1833328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال