ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول رئیسی، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، (1397). تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران، مجله آموزش پرستاری، 7(1)، 10-16. magiran.com/p1833341
Rasoul Raesi, Zahra Farajzadeh , Seyed Alireza Saadatjoo, (2018). The effect of development program of leadership style based on concept mapping on the components of nurse's leadership style, Journal of Nursing Education, 7(1), 10-16. magiran.com/p1833341
رسول رئیسی، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(1): 10-16. magiran.com/p1833341
Rasoul Raesi, Zahra Farajzadeh , Seyed Alireza Saadatjoo, The effect of development program of leadership style based on concept mapping on the components of nurse's leadership style, Journal of Nursing Education, 2018; 7(1): 10-16. magiran.com/p1833341
رسول رئیسی، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، "تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 1 (1397): 10-16. magiran.com/p1833341
Rasoul Raesi, Zahra Farajzadeh , Seyed Alireza Saadatjoo, "The effect of development program of leadership style based on concept mapping on the components of nurse's leadership style", Journal of Nursing Education 7, no.1 (2018): 10-16. magiran.com/p1833341
رسول رئیسی، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، (1397). 'تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران'، مجله آموزش پرستاری، 7(1)، صص.10-16. magiran.com/p1833341
Rasoul Raesi, Zahra Farajzadeh , Seyed Alireza Saadatjoo, (2018). 'The effect of development program of leadership style based on concept mapping on the components of nurse's leadership style', Journal of Nursing Education, 7(1), pp.10-16. magiran.com/p1833341
رسول رئیسی؛ زهرا فرج زاده ؛ سید علیرضا سعادتجو. "تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران". مجله آموزش پرستاری، 7 ،1 ، 1397، 10-16. magiran.com/p1833341
Rasoul Raesi; Zahra Farajzadeh ; Seyed Alireza Saadatjoo. "The effect of development program of leadership style based on concept mapping on the components of nurse's leadership style", Journal of Nursing Education, 7, 1, 2018, 10-16. magiran.com/p1833341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال