ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی ، آذر طل، مهدی یاسری، (1397). بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها، مجله آموزش پرستاری، 7(1)، 30-40. magiran.com/p1833344
Negar Akbarisomar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi , Azar Tol Miss, Mehdi Yaseri, (2018). The effect of educational intervention based on Social Cognitive Theory on self- care and self-management in rational use of antibiotics, Journal of Nursing Education, 7(1), 30-40. magiran.com/p1833344
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی ، آذر طل، مهدی یاسری، بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(1): 30-40. magiran.com/p1833344
Negar Akbarisomar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi , Azar Tol Miss, Mehdi Yaseri, The effect of educational intervention based on Social Cognitive Theory on self- care and self-management in rational use of antibiotics, Journal of Nursing Education, 2018; 7(1): 30-40. magiran.com/p1833344
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی ، آذر طل، مهدی یاسری، "بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 1 (1397): 30-40. magiran.com/p1833344
Negar Akbarisomar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi , Azar Tol Miss, Mehdi Yaseri, "The effect of educational intervention based on Social Cognitive Theory on self- care and self-management in rational use of antibiotics", Journal of Nursing Education 7, no.1 (2018): 30-40. magiran.com/p1833344
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی ، آذر طل، مهدی یاسری، (1397). 'بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها'، مجله آموزش پرستاری، 7(1)، صص.30-40. magiran.com/p1833344
Negar Akbarisomar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi , Azar Tol Miss, Mehdi Yaseri, (2018). 'The effect of educational intervention based on Social Cognitive Theory on self- care and self-management in rational use of antibiotics', Journal of Nursing Education, 7(1), pp.30-40. magiran.com/p1833344
نگار اکبری سومار؛ بهرام محبی؛ رویا صادقی ؛ آذر طل؛ مهدی یاسری. "بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها". مجله آموزش پرستاری، 7 ،1 ، 1397، 30-40. magiran.com/p1833344
Negar Akbarisomar; Bahram Mohebi; Roya Sadeghi ; Azar Tol Miss; Mehdi Yaseri. "The effect of educational intervention based on Social Cognitive Theory on self- care and self-management in rational use of antibiotics", Journal of Nursing Education, 7, 1, 2018, 30-40. magiran.com/p1833344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال