به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک رحمانپور، علیرضا نبی بور، ابوالقاسم خدابنده، (1397). واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(1)، 39-47. magiran.com/p1833468
Siamak Rahmanpour Ozan, Alireza Nabipour, Abolghasem Khodabandeh, (2018). Reaction of Sunflower Genotypes against Physiological Races of Rust Disease Caused by Puccinia helianthi in Iran, Journal of plant protection, 32(1), 39-47. magiran.com/p1833468
سیامک رحمانپور، علیرضا نبی بور، ابوالقاسم خدابنده، واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(1): 39-47. magiran.com/p1833468
Siamak Rahmanpour Ozan, Alireza Nabipour, Abolghasem Khodabandeh, Reaction of Sunflower Genotypes against Physiological Races of Rust Disease Caused by Puccinia helianthi in Iran, Journal of plant protection, 2018; 32(1): 39-47. magiran.com/p1833468
سیامک رحمانپور، علیرضا نبی بور، ابوالقاسم خدابنده، "واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 1 (1397): 39-47. magiran.com/p1833468
Siamak Rahmanpour Ozan, Alireza Nabipour, Abolghasem Khodabandeh, "Reaction of Sunflower Genotypes against Physiological Races of Rust Disease Caused by Puccinia helianthi in Iran", Journal of plant protection 32, no.1 (2018): 39-47. magiran.com/p1833468
سیامک رحمانپور، علیرضا نبی بور، ابوالقاسم خدابنده، (1397). 'واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(1)، صص.39-47. magiran.com/p1833468
Siamak Rahmanpour Ozan, Alireza Nabipour, Abolghasem Khodabandeh, (2018). 'Reaction of Sunflower Genotypes against Physiological Races of Rust Disease Caused by Puccinia helianthi in Iran', Journal of plant protection, 32(1), pp.39-47. magiran.com/p1833468
سیامک رحمانپور؛ علیرضا نبی بور؛ ابوالقاسم خدابنده. "واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،1 ، 1397، 39-47. magiran.com/p1833468
Siamak Rahmanpour Ozan; Alireza Nabipour; Abolghasem Khodabandeh. "Reaction of Sunflower Genotypes against Physiological Races of Rust Disease Caused by Puccinia helianthi in Iran", Journal of plant protection, 32, 1, 2018, 39-47. magiran.com/p1833468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال