ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیاوش صلواتیان، مهناز روحبخش، احمدرضا درفشی، (1397). شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی فیلم های سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19(41)، 151-175. magiran.com/p1833558
Siavash Salavatian, Mahnaz Rohbakhsh, Ahmadreza Derafshi, (2018). Factors Affecting the Marketing of Iranian Filmmakers Through Social Media, Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), 151-175. magiran.com/p1833558
سیاوش صلواتیان، مهناز روحبخش، احمدرضا درفشی، شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی فیلم های سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی. فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 1397؛ 19(41): 151-175. magiran.com/p1833558
Siavash Salavatian, Mahnaz Rohbakhsh, Ahmadreza Derafshi, Factors Affecting the Marketing of Iranian Filmmakers Through Social Media, Journal of Culture - Communication Studies, 2018; 19(41): 151-175. magiran.com/p1833558
سیاوش صلواتیان، مهناز روحبخش، احمدرضا درفشی، "شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی فیلم های سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی"، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات 19، شماره 41 (1397): 151-175. magiran.com/p1833558
Siavash Salavatian, Mahnaz Rohbakhsh, Ahmadreza Derafshi, "Factors Affecting the Marketing of Iranian Filmmakers Through Social Media", Journal of Culture - Communication Studies 19, no.41 (2018): 151-175. magiran.com/p1833558
سیاوش صلواتیان، مهناز روحبخش، احمدرضا درفشی، (1397). 'شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی فیلم های سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی'، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19(41)، صص.151-175. magiran.com/p1833558
Siavash Salavatian, Mahnaz Rohbakhsh, Ahmadreza Derafshi, (2018). 'Factors Affecting the Marketing of Iranian Filmmakers Through Social Media', Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), pp.151-175. magiran.com/p1833558
سیاوش صلواتیان؛ مهناز روحبخش؛ احمدرضا درفشی. "شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی فیلم های سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی". فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19 ،41 ، 1397، 151-175. magiran.com/p1833558
Siavash Salavatian; Mahnaz Rohbakhsh; Ahmadreza Derafshi. "Factors Affecting the Marketing of Iranian Filmmakers Through Social Media", Journal of Culture - Communication Studies, 19, 41, 2018, 151-175. magiran.com/p1833558
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال