ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود کوثری، معصوم آقازاده، سیدمحمدعلی سیدحسینی، (1397). سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی های رایانه ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال)، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19(41)، 91-120. magiran.com/p1833562
Masoud Kosari, Masoum Aghazadeh, Seyed Mohammad Ali Seyed Hosseini, (2018). The study of Measure the attitude of the Iranian people about computer games, Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), 91-120. magiran.com/p1833562
مسعود کوثری، معصوم آقازاده، سیدمحمدعلی سیدحسینی، سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی های رایانه ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال). فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 1397؛ 19(41): 91-120. magiran.com/p1833562
Masoud Kosari, Masoum Aghazadeh, Seyed Mohammad Ali Seyed Hosseini, The study of Measure the attitude of the Iranian people about computer games, Journal of Culture - Communication Studies, 2018; 19(41): 91-120. magiran.com/p1833562
مسعود کوثری، معصوم آقازاده، سیدمحمدعلی سیدحسینی، "سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی های رایانه ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال)"، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات 19، شماره 41 (1397): 91-120. magiran.com/p1833562
Masoud Kosari, Masoum Aghazadeh, Seyed Mohammad Ali Seyed Hosseini, "The study of Measure the attitude of the Iranian people about computer games", Journal of Culture - Communication Studies 19, no.41 (2018): 91-120. magiran.com/p1833562
مسعود کوثری، معصوم آقازاده، سیدمحمدعلی سیدحسینی، (1397). 'سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی های رایانه ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال)'، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19(41)، صص.91-120. magiran.com/p1833562
Masoud Kosari, Masoum Aghazadeh, Seyed Mohammad Ali Seyed Hosseini, (2018). 'The study of Measure the attitude of the Iranian people about computer games', Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), pp.91-120. magiran.com/p1833562
مسعود کوثری؛ معصوم آقازاده؛ سیدمحمدعلی سیدحسینی. "سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی های رایانه ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال)". فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19 ،41 ، 1397، 91-120. magiran.com/p1833562
Masoud Kosari; Masoum Aghazadeh; Seyed Mohammad Ali Seyed Hosseini. "The study of Measure the attitude of the Iranian people about computer games", Journal of Culture - Communication Studies, 19, 41, 2018, 91-120. magiran.com/p1833562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال