ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب شریفی، افسانه مظفری، علی دلاور، علی اکبر فرهنگی، (1397). تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ)، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19(41)، 55-89. magiran.com/p1833565
Zeinab Sharifi, Afsane Mozafari, Ali Delavar, Ali Akbar Farhangi, (2018). Media and Sustainable Development, Content Analysis of Environmental Reports in the Press and Explaining the Components of Environmental Journalism, Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), 55-89. magiran.com/p1833565
زینب شریفی، افسانه مظفری، علی دلاور، علی اکبر فرهنگی، تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ). فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 1397؛ 19(41): 55-89. magiran.com/p1833565
Zeinab Sharifi, Afsane Mozafari, Ali Delavar, Ali Akbar Farhangi, Media and Sustainable Development, Content Analysis of Environmental Reports in the Press and Explaining the Components of Environmental Journalism, Journal of Culture - Communication Studies, 2018; 19(41): 55-89. magiran.com/p1833565
زینب شریفی، افسانه مظفری، علی دلاور، علی اکبر فرهنگی، "تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ)"، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات 19، شماره 41 (1397): 55-89. magiran.com/p1833565
Zeinab Sharifi, Afsane Mozafari, Ali Delavar, Ali Akbar Farhangi, "Media and Sustainable Development, Content Analysis of Environmental Reports in the Press and Explaining the Components of Environmental Journalism", Journal of Culture - Communication Studies 19, no.41 (2018): 55-89. magiran.com/p1833565
زینب شریفی، افسانه مظفری، علی دلاور، علی اکبر فرهنگی، (1397). 'تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ)'، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19(41)، صص.55-89. magiran.com/p1833565
Zeinab Sharifi, Afsane Mozafari, Ali Delavar, Ali Akbar Farhangi, (2018). 'Media and Sustainable Development, Content Analysis of Environmental Reports in the Press and Explaining the Components of Environmental Journalism', Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), pp.55-89. magiran.com/p1833565
زینب شریفی؛ افسانه مظفری؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی. "تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ)". فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19 ،41 ، 1397، 55-89. magiran.com/p1833565
Zeinab Sharifi; Afsane Mozafari; Ali Delavar; Ali Akbar Farhangi. "Media and Sustainable Development, Content Analysis of Environmental Reports in the Press and Explaining the Components of Environmental Journalism", Journal of Culture - Communication Studies, 19, 41, 2018, 55-89. magiran.com/p1833565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال