ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان خاکبازان، سید کمال چهارسوقی ، فریماه مخاطب رفیعی، (1397). ارائه یک مدل زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت های مالی در تصمیمات مالی، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3(1)، 113-136. magiran.com/p1833587
Ehsan Khakbazan, S. Kamal Chaharsoghi , Farimah Mokhatab Rafiei, (2018). Presenting an Integrated Value Based Supply Chain Model Considering Financial Ratios in Financial Decisions, Journal of Modern Research in Decision Making, 3(1), 113-136. magiran.com/p1833587
احسان خاکبازان، سید کمال چهارسوقی ، فریماه مخاطب رفیعی، ارائه یک مدل زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت های مالی در تصمیمات مالی. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1397؛ 3(1): 113-136. magiran.com/p1833587
Ehsan Khakbazan, S. Kamal Chaharsoghi , Farimah Mokhatab Rafiei, Presenting an Integrated Value Based Supply Chain Model Considering Financial Ratios in Financial Decisions, Journal of Modern Research in Decision Making, 2018; 3(1): 113-136. magiran.com/p1833587
احسان خاکبازان، سید کمال چهارسوقی ، فریماه مخاطب رفیعی، "ارائه یک مدل زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت های مالی در تصمیمات مالی"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 3، شماره 1 (1397): 113-136. magiran.com/p1833587
Ehsan Khakbazan, S. Kamal Chaharsoghi , Farimah Mokhatab Rafiei, "Presenting an Integrated Value Based Supply Chain Model Considering Financial Ratios in Financial Decisions", Journal of Modern Research in Decision Making 3, no.1 (2018): 113-136. magiran.com/p1833587
احسان خاکبازان، سید کمال چهارسوقی ، فریماه مخاطب رفیعی، (1397). 'ارائه یک مدل زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت های مالی در تصمیمات مالی'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3(1)، صص.113-136. magiran.com/p1833587
Ehsan Khakbazan, S. Kamal Chaharsoghi , Farimah Mokhatab Rafiei, (2018). 'Presenting an Integrated Value Based Supply Chain Model Considering Financial Ratios in Financial Decisions', Journal of Modern Research in Decision Making, 3(1), pp.113-136. magiran.com/p1833587
احسان خاکبازان؛ سید کمال چهارسوقی ؛ فریماه مخاطب رفیعی. "ارائه یک مدل زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت های مالی در تصمیمات مالی". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3 ،1 ، 1397، 113-136. magiran.com/p1833587
Ehsan Khakbazan; S. Kamal Chaharsoghi ; Farimah Mokhatab Rafiei. "Presenting an Integrated Value Based Supply Chain Model Considering Financial Ratios in Financial Decisions", Journal of Modern Research in Decision Making, 3, 1, 2018, 113-136. magiran.com/p1833587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال