ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین حبیبی کلیبر، موسی پیری، شب بو رحیمی نیا، (1397). مدل یابی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13(49)، 73-100. magiran.com/p1833805
Ramin Habibi Kaleybar , Mosa Piri, Shabbo Rahimi Nia, (2018). Structural Equation Modeling of Relationship between Perceived Social Support and Academic Procrastination by Mediating Role of Academic Help Seeking Styles, Modern psychological research, 13(49), 73-100. magiran.com/p1833805
رامین حبیبی کلیبر، موسی پیری، شب بو رحیمی نیا، مدل یابی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1397؛ 13(49): 73-100. magiran.com/p1833805
Ramin Habibi Kaleybar , Mosa Piri, Shabbo Rahimi Nia, Structural Equation Modeling of Relationship between Perceived Social Support and Academic Procrastination by Mediating Role of Academic Help Seeking Styles, Modern psychological research, 2018; 13(49): 73-100. magiran.com/p1833805
رامین حبیبی کلیبر، موسی پیری، شب بو رحیمی نیا، "مدل یابی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 13، شماره 49 (1397): 73-100. magiran.com/p1833805
Ramin Habibi Kaleybar , Mosa Piri, Shabbo Rahimi Nia, "Structural Equation Modeling of Relationship between Perceived Social Support and Academic Procrastination by Mediating Role of Academic Help Seeking Styles", Modern psychological research 13, no.49 (2018): 73-100. magiran.com/p1833805
رامین حبیبی کلیبر، موسی پیری، شب بو رحیمی نیا، (1397). 'مدل یابی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13(49)، صص.73-100. magiran.com/p1833805
Ramin Habibi Kaleybar , Mosa Piri, Shabbo Rahimi Nia, (2018). 'Structural Equation Modeling of Relationship between Perceived Social Support and Academic Procrastination by Mediating Role of Academic Help Seeking Styles', Modern psychological research, 13(49), pp.73-100. magiran.com/p1833805
رامین حبیبی کلیبر؛ موسی پیری؛ شب بو رحیمی نیا. "مدل یابی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13 ،49 ، 1397، 73-100. magiran.com/p1833805
Ramin Habibi Kaleybar ; Mosa Piri; Shabbo Rahimi Nia. "Structural Equation Modeling of Relationship between Perceived Social Support and Academic Procrastination by Mediating Role of Academic Help Seeking Styles", Modern psychological research, 13, 49, 2018, 73-100. magiran.com/p1833805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال