ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه منصوری، محمود علی محمدی، رامین نبی زاده نودهی، کامیار یغماییان، علی آذری، (1397). ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س)، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(161)، 89-107. magiran.com/p1834703
Tayebeh Mansouri, Mahmoud Alimohammadi, Ramin Nabizadeh Nodehi, Kamyar Yaghmaeian, Ali Azari, (2018). Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(161), 89-107. magiran.com/p1834703
طیبه منصوری، محمود علی محمدی، رامین نبی زاده نودهی، کامیار یغماییان، علی آذری، ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(161): 89-107. magiran.com/p1834703
Tayebeh Mansouri, Mahmoud Alimohammadi, Ramin Nabizadeh Nodehi, Kamyar Yaghmaeian, Ali Azari, Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(161): 89-107. magiran.com/p1834703
طیبه منصوری، محمود علی محمدی، رامین نبی زاده نودهی، کامیار یغماییان، علی آذری، "ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 161 (1397): 89-107. magiran.com/p1834703
Tayebeh Mansouri, Mahmoud Alimohammadi, Ramin Nabizadeh Nodehi, Kamyar Yaghmaeian, Ali Azari, "Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.161 (2018): 89-107. magiran.com/p1834703
طیبه منصوری، محمود علی محمدی، رامین نبی زاده نودهی، کامیار یغماییان، علی آذری، (1397). 'ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(161)، صص.89-107. magiran.com/p1834703
Tayebeh Mansouri, Mahmoud Alimohammadi, Ramin Nabizadeh Nodehi, Kamyar Yaghmaeian, Ali Azari, (2018). 'Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(161), pp.89-107. magiran.com/p1834703
طیبه منصوری؛ محمود علی محمدی؛ رامین نبی زاده نودهی؛ کامیار یغماییان؛ علی آذری. "ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س)". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،161 ، 1397، 89-107. magiran.com/p1834703
Tayebeh Mansouri; Mahmoud Alimohammadi; Ramin Nabizadeh Nodehi; Kamyar Yaghmaeian; Ali Azari. "Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 161, 2018, 89-107. magiran.com/p1834703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال