ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین رحمتی، محمد وصال، سیدمجتبی موسوی، (1397). بررسی ویژگی های سهامی که قیمت آن ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می کند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 53(123)، 345-366. magiran.com/p1834996
Mohammad Hossein Rahmati , Mohammad Vesal, Seyed Mojtaba Mousavi, (2018). Price Limits and Stock Characteristics: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE), Tahghighate Eghtesadi, 53(123), 345-366. magiran.com/p1834996
محمدحسین رحمتی، محمد وصال، سیدمجتبی موسوی، بررسی ویژگی های سهامی که قیمت آن ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می کند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1397؛ 53(123): 345-366. magiran.com/p1834996
Mohammad Hossein Rahmati , Mohammad Vesal, Seyed Mojtaba Mousavi, Price Limits and Stock Characteristics: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE), Tahghighate Eghtesadi, 2018; 53(123): 345-366. magiran.com/p1834996
محمدحسین رحمتی، محمد وصال، سیدمجتبی موسوی، "بررسی ویژگی های سهامی که قیمت آن ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می کند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی 53، شماره 123 (1397): 345-366. magiran.com/p1834996
Mohammad Hossein Rahmati , Mohammad Vesal, Seyed Mojtaba Mousavi, "Price Limits and Stock Characteristics: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)", Tahghighate Eghtesadi 53, no.123 (2018): 345-366. magiran.com/p1834996
محمدحسین رحمتی، محمد وصال، سیدمجتبی موسوی، (1397). 'بررسی ویژگی های سهامی که قیمت آن ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می کند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 53(123)، صص.345-366. magiran.com/p1834996
Mohammad Hossein Rahmati , Mohammad Vesal, Seyed Mojtaba Mousavi, (2018). 'Price Limits and Stock Characteristics: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)', Tahghighate Eghtesadi, 53(123), pp.345-366. magiran.com/p1834996
محمدحسین رحمتی؛ محمد وصال؛ سیدمجتبی موسوی. "بررسی ویژگی های سهامی که قیمت آن ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می کند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 53 ،123 ، 1397، 345-366. magiran.com/p1834996
Mohammad Hossein Rahmati ; Mohammad Vesal; Seyed Mojtaba Mousavi. "Price Limits and Stock Characteristics: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)", Tahghighate Eghtesadi, 53, 123, 2018, 345-366. magiran.com/p1834996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال