ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز عزیززاده ، سید علیرضا موحدی نائینی، ابراهیم زینلی، قربان علی روشنی، (1397). تاثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 32(1)، 1-11. magiran.com/p1835018
E. Azizzadeh , S. A. R. Movahedi Naeini, E. Zeinali, G. A. Roshani, (2018). Effects of Foliar Application of Leonardite, Nitrogen, and Potassium on Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Wheat, Iranian Journal of Soil Research, 32(1), 1-11. magiran.com/p1835018
الناز عزیززاده ، سید علیرضا موحدی نائینی، ابراهیم زینلی، قربان علی روشنی، تاثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم. نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1397؛ 32(1): 1-11. magiran.com/p1835018
E. Azizzadeh , S. A. R. Movahedi Naeini, E. Zeinali, G. A. Roshani, Effects of Foliar Application of Leonardite, Nitrogen, and Potassium on Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Wheat, Iranian Journal of Soil Research, 2018; 32(1): 1-11. magiran.com/p1835018
الناز عزیززاده ، سید علیرضا موحدی نائینی، ابراهیم زینلی، قربان علی روشنی، "تاثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم"، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 32، شماره 1 (1397): 1-11. magiran.com/p1835018
E. Azizzadeh , S. A. R. Movahedi Naeini, E. Zeinali, G. A. Roshani, "Effects of Foliar Application of Leonardite, Nitrogen, and Potassium on Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Wheat", Iranian Journal of Soil Research 32, no.1 (2018): 1-11. magiran.com/p1835018
الناز عزیززاده ، سید علیرضا موحدی نائینی، ابراهیم زینلی، قربان علی روشنی، (1397). 'تاثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم'، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 32(1)، صص.1-11. magiran.com/p1835018
E. Azizzadeh , S. A. R. Movahedi Naeini, E. Zeinali, G. A. Roshani, (2018). 'Effects of Foliar Application of Leonardite, Nitrogen, and Potassium on Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Wheat', Iranian Journal of Soil Research, 32(1), pp.1-11. magiran.com/p1835018
الناز عزیززاده ؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی؛ قربان علی روشنی. "تاثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم". نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 32 ،1 ، 1397، 1-11. magiran.com/p1835018
E. Azizzadeh ; S. A. R. Movahedi Naeini; E. Zeinali; G. A. Roshani. "Effects of Foliar Application of Leonardite, Nitrogen, and Potassium on Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Wheat", Iranian Journal of Soil Research, 32, 1, 2018, 1-11. magiran.com/p1835018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال