ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش فرید، علیرضا میرواقفی، حمید فرحمند، محمد علی نعمت الهی، (1396). تشخیص مولکولی غیر کشنده باکتری Streptococcus agalactiae در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه شیلات، 70(3)، 319-326. magiran.com/p1835167
Mehrnoosh Farid, Alireza Mirvaghefi , Hamid Farahmand, Mohammad Ali Nematollahi, (2018). Non-destructive Molecular Detection of Streptococcus agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Fisheries, 70(3), 319-326. magiran.com/p1835167
مهرنوش فرید، علیرضا میرواقفی، حمید فرحمند، محمد علی نعمت الهی، تشخیص مولکولی غیر کشنده باکتری Streptococcus agalactiae در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(3): 319-326. magiran.com/p1835167
Mehrnoosh Farid, Alireza Mirvaghefi , Hamid Farahmand, Mohammad Ali Nematollahi, Non-destructive Molecular Detection of Streptococcus agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Fisheries, 2018; 70(3): 319-326. magiran.com/p1835167
مهرنوش فرید، علیرضا میرواقفی، حمید فرحمند، محمد علی نعمت الهی، "تشخیص مولکولی غیر کشنده باکتری Streptococcus agalactiae در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 3 (1396): 319-326. magiran.com/p1835167
Mehrnoosh Farid, Alireza Mirvaghefi , Hamid Farahmand, Mohammad Ali Nematollahi, "Non-destructive Molecular Detection of Streptococcus agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Fisheries 70, no.3 (2018): 319-326. magiran.com/p1835167
مهرنوش فرید، علیرضا میرواقفی، حمید فرحمند، محمد علی نعمت الهی، (1396). 'تشخیص مولکولی غیر کشنده باکتری Streptococcus agalactiae در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه شیلات، 70(3)، صص.319-326. magiran.com/p1835167
Mehrnoosh Farid, Alireza Mirvaghefi , Hamid Farahmand, Mohammad Ali Nematollahi, (2018). 'Non-destructive Molecular Detection of Streptococcus agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Fisheries, 70(3), pp.319-326. magiran.com/p1835167
مهرنوش فرید؛ علیرضا میرواقفی؛ حمید فرحمند؛ محمد علی نعمت الهی. "تشخیص مولکولی غیر کشنده باکتری Streptococcus agalactiae در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه شیلات، 70 ،3 ، 1396، 319-326. magiran.com/p1835167
Mehrnoosh Farid; Alireza Mirvaghefi ; Hamid Farahmand; Mohammad Ali Nematollahi. "Non-destructive Molecular Detection of Streptococcus agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Fisheries, 70, 3, 2018, 319-326. magiran.com/p1835167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال