ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره موذنی جولا، لاله رومیانی ، (1396). تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته بندی شده در خلاء، فصلنامه شیلات، 70(3)، 295-308. magiran.com/p1835170
Bahareh Moazzeni Jola, Laleh Roomiani , (2018). Effect of Chitosan Extracted from Shrimp (Metopenaus affinis) on the Shelf life of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fillet in Vacuum Packaging, Journal of Fisheries, 70(3), 295-308. magiran.com/p1835170
بهاره موذنی جولا، لاله رومیانی ، تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته بندی شده در خلاء. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(3): 295-308. magiran.com/p1835170
Bahareh Moazzeni Jola, Laleh Roomiani , Effect of Chitosan Extracted from Shrimp (Metopenaus affinis) on the Shelf life of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fillet in Vacuum Packaging, Journal of Fisheries, 2018; 70(3): 295-308. magiran.com/p1835170
بهاره موذنی جولا، لاله رومیانی ، "تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته بندی شده در خلاء"، فصلنامه شیلات 70، شماره 3 (1396): 295-308. magiran.com/p1835170
Bahareh Moazzeni Jola, Laleh Roomiani , "Effect of Chitosan Extracted from Shrimp (Metopenaus affinis) on the Shelf life of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fillet in Vacuum Packaging", Journal of Fisheries 70, no.3 (2018): 295-308. magiran.com/p1835170
بهاره موذنی جولا، لاله رومیانی ، (1396). 'تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته بندی شده در خلاء'، فصلنامه شیلات، 70(3)، صص.295-308. magiran.com/p1835170
Bahareh Moazzeni Jola, Laleh Roomiani , (2018). 'Effect of Chitosan Extracted from Shrimp (Metopenaus affinis) on the Shelf life of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fillet in Vacuum Packaging', Journal of Fisheries, 70(3), pp.295-308. magiran.com/p1835170
بهاره موذنی جولا؛ لاله رومیانی . "تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته بندی شده در خلاء". فصلنامه شیلات، 70 ،3 ، 1396، 295-308. magiran.com/p1835170
Bahareh Moazzeni Jola; Laleh Roomiani . "Effect of Chitosan Extracted from Shrimp (Metopenaus affinis) on the Shelf life of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fillet in Vacuum Packaging", Journal of Fisheries, 70, 3, 2018, 295-308. magiran.com/p1835170
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال