ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان قنبری، جهانشیر شاکرمی، فاطمه سپهوند، زینب اسد پوریان، (1397). تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت کش ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(1)، 121-133. magiran.com/p1835189
Rezvan Ghanbari , Jahanshir Shakarami, Fatemeh Sepahvand, Zienab Asadpouriuan, (2018). Analysis of protective behavior of Khoram Abad Township farmers in pesticide use: Applying health belief model, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(1), 121-133. magiran.com/p1835189
رضوان قنبری، جهانشیر شاکرمی، فاطمه سپهوند، زینب اسد پوریان، تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت کش ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1397؛ 49(1): 121-133. magiran.com/p1835189
Rezvan Ghanbari , Jahanshir Shakarami, Fatemeh Sepahvand, Zienab Asadpouriuan, Analysis of protective behavior of Khoram Abad Township farmers in pesticide use: Applying health belief model, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2018; 49(1): 121-133. magiran.com/p1835189
رضوان قنبری، جهانشیر شاکرمی، فاطمه سپهوند، زینب اسد پوریان، "تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت کش ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49، شماره 1 (1397): 121-133. magiran.com/p1835189
Rezvan Ghanbari , Jahanshir Shakarami, Fatemeh Sepahvand, Zienab Asadpouriuan, "Analysis of protective behavior of Khoram Abad Township farmers in pesticide use: Applying health belief model", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 49, no.1 (2018): 121-133. magiran.com/p1835189
رضوان قنبری، جهانشیر شاکرمی، فاطمه سپهوند، زینب اسد پوریان، (1397). 'تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت کش ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(1)، صص.121-133. magiran.com/p1835189
Rezvan Ghanbari , Jahanshir Shakarami, Fatemeh Sepahvand, Zienab Asadpouriuan, (2018). 'Analysis of protective behavior of Khoram Abad Township farmers in pesticide use: Applying health belief model', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(1), pp.121-133. magiran.com/p1835189
رضوان قنبری؛ جهانشیر شاکرمی؛ فاطمه سپهوند؛ زینب اسد پوریان. "تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت کش ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49 ،1 ، 1397، 121-133. magiran.com/p1835189
Rezvan Ghanbari ; Jahanshir Shakarami; Fatemeh Sepahvand; Zienab Asadpouriuan. "Analysis of protective behavior of Khoram Abad Township farmers in pesticide use: Applying health belief model", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49, 1, 2018, 121-133. magiran.com/p1835189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال