ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا بختیاری، مسعود یزدان پناه ، معصومه فروزانی، نواب کاظمی، (1397). بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی در راستای توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(1)، 94-104. magiran.com/p1835193
Ziba Bakhtiari, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Navab Kazemi, (2018). Iinvestigating Factors affecting Agricultural Expert's Intention toward the extension of Biofuels for rural development in Khuzestan province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(1), 94-104. magiran.com/p1835193
زیبا بختیاری، مسعود یزدان پناه ، معصومه فروزانی، نواب کاظمی، بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی در راستای توسعه روستایی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1397؛ 49(1): 94-104. magiran.com/p1835193
Ziba Bakhtiari, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Navab Kazemi, Iinvestigating Factors affecting Agricultural Expert's Intention toward the extension of Biofuels for rural development in Khuzestan province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2018; 49(1): 94-104. magiran.com/p1835193
زیبا بختیاری، مسعود یزدان پناه ، معصومه فروزانی، نواب کاظمی، "بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی در راستای توسعه روستایی"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49، شماره 1 (1397): 94-104. magiran.com/p1835193
Ziba Bakhtiari, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Navab Kazemi, "Iinvestigating Factors affecting Agricultural Expert's Intention toward the extension of Biofuels for rural development in Khuzestan province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 49, no.1 (2018): 94-104. magiran.com/p1835193
زیبا بختیاری، مسعود یزدان پناه ، معصومه فروزانی، نواب کاظمی، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی در راستای توسعه روستایی'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(1)، صص.94-104. magiran.com/p1835193
Ziba Bakhtiari, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Navab Kazemi, (2018). 'Iinvestigating Factors affecting Agricultural Expert's Intention toward the extension of Biofuels for rural development in Khuzestan province', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(1), pp.94-104. magiran.com/p1835193
زیبا بختیاری؛ مسعود یزدان پناه ؛ معصومه فروزانی؛ نواب کاظمی. "بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی در راستای توسعه روستایی". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49 ،1 ، 1397، 94-104. magiran.com/p1835193
Ziba Bakhtiari; Masoud Yazdanpanah ; Masoumeh Forouzani; Navab Kazemi. "Iinvestigating Factors affecting Agricultural Expert's Intention toward the extension of Biofuels for rural development in Khuzestan province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49, 1, 2018, 94-104. magiran.com/p1835193
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال