ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین رستمی، شهرام چراغی، سارا موسوی، (1397). سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه، فصلنامه قانون یار، 2(5)، 246. magiran.com/p1835604
Dr Ramin Rostami, Dr Shahram Cheraghi, Sara Mosavi, (2018). Legislative Legislative Policy of Iran in relation to the principle of equality of arms in the preliminary investigation phase in the new criminal procedure law with a view to the rules of the French procedure, , 2(5), 246. magiran.com/p1835604
رامین رستمی، شهرام چراغی، سارا موسوی، سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه. فصلنامه قانون یار، 1397؛ 2(5): 246. magiran.com/p1835604
Dr Ramin Rostami, Dr Shahram Cheraghi, Sara Mosavi, Legislative Legislative Policy of Iran in relation to the principle of equality of arms in the preliminary investigation phase in the new criminal procedure law with a view to the rules of the French procedure, , 2018; 2(5): 246. magiran.com/p1835604
رامین رستمی، شهرام چراغی، سارا موسوی، "سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه"، فصلنامه قانون یار 2، شماره 5 (1397): 246. magiran.com/p1835604
Dr Ramin Rostami, Dr Shahram Cheraghi, Sara Mosavi, "Legislative Legislative Policy of Iran in relation to the principle of equality of arms in the preliminary investigation phase in the new criminal procedure law with a view to the rules of the French procedure", 2, no.5 (2018): 246. magiran.com/p1835604
رامین رستمی، شهرام چراغی، سارا موسوی، (1397). 'سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه'، فصلنامه قانون یار، 2(5)، صص.246. magiran.com/p1835604
Dr Ramin Rostami, Dr Shahram Cheraghi, Sara Mosavi, (2018). 'Legislative Legislative Policy of Iran in relation to the principle of equality of arms in the preliminary investigation phase in the new criminal procedure law with a view to the rules of the French procedure', , 2(5), pp.246. magiran.com/p1835604
رامین رستمی؛ شهرام چراغی؛ سارا موسوی. "سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه". فصلنامه قانون یار، 2 ،5 ، 1397، 246. magiran.com/p1835604
Dr Ramin Rostami; Dr Shahram Cheraghi; Sara Mosavi. "Legislative Legislative Policy of Iran in relation to the principle of equality of arms in the preliminary investigation phase in the new criminal procedure law with a view to the rules of the French procedure", , 2, 5, 2018, 246. magiran.com/p1835604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال