ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش جوانمرد، مصطفی مدد، نادر اسدزاده، علی اسماعیلی زاده کشکوییه، محمدحسین بناءبازی، (1397). شناسایی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 118، 125-136. magiran.com/p1835675
Arash Javanmard, Mostafa Madad, Nader Asadzadeh , Ali Esmaeilizadeh Kashkoeiyeh, Mohammad Hossein Banabazi, (2018). A partial Capricorn genome scans for identification (QTLS) controlling growth characteristics in commercial goats of Australia, Animal Sciences, 118, 125-136. magiran.com/p1835675
آرش جوانمرد، مصطفی مدد، نادر اسدزاده، علی اسماعیلی زاده کشکوییه، محمدحسین بناءبازی، شناسایی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 118: 125-136. magiran.com/p1835675
Arash Javanmard, Mostafa Madad, Nader Asadzadeh , Ali Esmaeilizadeh Kashkoeiyeh, Mohammad Hossein Banabazi, A partial Capricorn genome scans for identification (QTLS) controlling growth characteristics in commercial goats of Australia, Animal Sciences, 2018; 118: 125-136. magiran.com/p1835675
آرش جوانمرد، مصطفی مدد، نادر اسدزاده، علی اسماعیلی زاده کشکوییه، محمدحسین بناءبازی، "شناسایی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،118 (1397): 125-136. magiran.com/p1835675
Arash Javanmard, Mostafa Madad, Nader Asadzadeh , Ali Esmaeilizadeh Kashkoeiyeh, Mohammad Hossein Banabazi, "A partial Capricorn genome scans for identification (QTLS) controlling growth characteristics in commercial goats of Australia", Animal Sciences no. 118 (2018): 125-136. magiran.com/p1835675
آرش جوانمرد، مصطفی مدد، نادر اسدزاده، علی اسماعیلی زاده کشکوییه، محمدحسین بناءبازی، (1397). 'شناسایی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 118، صص.125-136. magiran.com/p1835675
Arash Javanmard, Mostafa Madad, Nader Asadzadeh , Ali Esmaeilizadeh Kashkoeiyeh, Mohammad Hossein Banabazi, (2018). 'A partial Capricorn genome scans for identification (QTLS) controlling growth characteristics in commercial goats of Australia', Animal Sciences, 118, pp.125-136. magiran.com/p1835675
آرش جوانمرد؛ مصطفی مدد؛ نادر اسدزاده؛ علی اسماعیلی زاده کشکوییه؛ محمدحسین بناءبازی. "شناسایی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 118 ، 1397، 125-136. magiran.com/p1835675
Arash Javanmard; Mostafa Madad; Nader Asadzadeh ; Ali Esmaeilizadeh Kashkoeiyeh; Mohammad Hossein Banabazi. "A partial Capricorn genome scans for identification (QTLS) controlling growth characteristics in commercial goats of Australia", Animal Sciences, 118, 2018, 125-136. magiran.com/p1835675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال