ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اسدی، حسین اکبری، سمیرا قیاسی، علیرضا دهدشتی، مسعود مطلبی کاشانی ، (1397). بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(1)، 55-64. magiran.com/p1835707
Zahra Asadi, Hossein Akbari, Samira Ghiyasi, Alireza Dehdashti, Masoud Motalebi Kashani , (2018). Survey of unsafe acts and its influencing factors in metal smelting industry workers in Kashan, 2016, Iran Occupational Health, 15(1), 55-64. magiran.com/p1835707
زهرا اسدی، حسین اکبری، سمیرا قیاسی، علیرضا دهدشتی، مسعود مطلبی کاشانی ، بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1397؛ 15(1): 55-64. magiran.com/p1835707
Zahra Asadi, Hossein Akbari, Samira Ghiyasi, Alireza Dehdashti, Masoud Motalebi Kashani , Survey of unsafe acts and its influencing factors in metal smelting industry workers in Kashan, 2016, Iran Occupational Health, 2018; 15(1): 55-64. magiran.com/p1835707
زهرا اسدی، حسین اکبری، سمیرا قیاسی، علیرضا دهدشتی، مسعود مطلبی کاشانی ، "بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 15، شماره 1 (1397): 55-64. magiran.com/p1835707
Zahra Asadi, Hossein Akbari, Samira Ghiyasi, Alireza Dehdashti, Masoud Motalebi Kashani , "Survey of unsafe acts and its influencing factors in metal smelting industry workers in Kashan, 2016", Iran Occupational Health 15, no.1 (2018): 55-64. magiran.com/p1835707
زهرا اسدی، حسین اکبری، سمیرا قیاسی، علیرضا دهدشتی، مسعود مطلبی کاشانی ، (1397). 'بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(1)، صص.55-64. magiran.com/p1835707
Zahra Asadi, Hossein Akbari, Samira Ghiyasi, Alireza Dehdashti, Masoud Motalebi Kashani , (2018). 'Survey of unsafe acts and its influencing factors in metal smelting industry workers in Kashan, 2016', Iran Occupational Health, 15(1), pp.55-64. magiran.com/p1835707
زهرا اسدی؛ حسین اکبری؛ سمیرا قیاسی؛ علیرضا دهدشتی؛ مسعود مطلبی کاشانی . "بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15 ،1 ، 1397، 55-64. magiran.com/p1835707
Zahra Asadi; Hossein Akbari; Samira Ghiyasi; Alireza Dehdashti; Masoud Motalebi Kashani . "Survey of unsafe acts and its influencing factors in metal smelting industry workers in Kashan, 2016", Iran Occupational Health, 15, 1, 2018, 55-64. magiran.com/p1835707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال