ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، مجتبی نخعی پور، حسن ایروانی، سمیه آرزومندان، حسین شجاعی فرح آبادی ، (1397). بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(1)، 13-25. magiran.com/p1835712
Hasan Asilian Mahabady, Ali Khavanin, Mojtaba Nakhaei Pour, Hasan Irvani, Somaye Aresoomandan, Hosein Shojaee Fareh Abady , (2018). Efficiency evaluation of the photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite, Iran Occupational Health, 15(1), 13-25. magiran.com/p1835712
حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، مجتبی نخعی پور، حسن ایروانی، سمیه آرزومندان، حسین شجاعی فرح آبادی ، بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1397؛ 15(1): 13-25. magiran.com/p1835712
Hasan Asilian Mahabady, Ali Khavanin, Mojtaba Nakhaei Pour, Hasan Irvani, Somaye Aresoomandan, Hosein Shojaee Fareh Abady , Efficiency evaluation of the photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite, Iran Occupational Health, 2018; 15(1): 13-25. magiran.com/p1835712
حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، مجتبی نخعی پور، حسن ایروانی، سمیه آرزومندان، حسین شجاعی فرح آبادی ، "بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 15، شماره 1 (1397): 13-25. magiran.com/p1835712
Hasan Asilian Mahabady, Ali Khavanin, Mojtaba Nakhaei Pour, Hasan Irvani, Somaye Aresoomandan, Hosein Shojaee Fareh Abady , "Efficiency evaluation of the photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite", Iran Occupational Health 15, no.1 (2018): 13-25. magiran.com/p1835712
حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، مجتبی نخعی پور، حسن ایروانی، سمیه آرزومندان، حسین شجاعی فرح آبادی ، (1397). 'بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(1)، صص.13-25. magiran.com/p1835712
Hasan Asilian Mahabady, Ali Khavanin, Mojtaba Nakhaei Pour, Hasan Irvani, Somaye Aresoomandan, Hosein Shojaee Fareh Abady , (2018). 'Efficiency evaluation of the photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite', Iran Occupational Health, 15(1), pp.13-25. magiran.com/p1835712
حسن اصیلیان مهابادی؛ علی خوانین؛ مجتبی نخعی پور؛ حسن ایروانی؛ سمیه آرزومندان؛ حسین شجاعی فرح آبادی . "بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15 ،1 ، 1397، 13-25. magiran.com/p1835712
Hasan Asilian Mahabady; Ali Khavanin; Mojtaba Nakhaei Pour; Hasan Irvani; Somaye Aresoomandan; Hosein Shojaee Fareh Abady . "Efficiency evaluation of the photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite", Iran Occupational Health, 15, 1, 2018, 13-25. magiran.com/p1835712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال