ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شریعتی نسب، بهزاد کرمانی کوشه، حمیدرضا نجفی، (1397). طراحی حفاظت نیروگاه های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیر، مجله مهندسی برق، 48(1)، 89-100. magiran.com/p1836008
R. Shariatinasab , B. Kermani, H. R. Najafi, (2018). Design of Lightning Protection of Photovoltaic Systems by means of Surge Rods, Journal of Electrical Engineering, 48(1), 89-100. magiran.com/p1836008
رضا شریعتی نسب، بهزاد کرمانی کوشه، حمیدرضا نجفی، طراحی حفاظت نیروگاه های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیر. مجله مهندسی برق، 1397؛ 48(1): 89-100. magiran.com/p1836008
R. Shariatinasab , B. Kermani, H. R. Najafi, Design of Lightning Protection of Photovoltaic Systems by means of Surge Rods, Journal of Electrical Engineering, 2018; 48(1): 89-100. magiran.com/p1836008
رضا شریعتی نسب، بهزاد کرمانی کوشه، حمیدرضا نجفی، "طراحی حفاظت نیروگاه های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیر"، مجله مهندسی برق 48، شماره 1 (1397): 89-100. magiran.com/p1836008
R. Shariatinasab , B. Kermani, H. R. Najafi, "Design of Lightning Protection of Photovoltaic Systems by means of Surge Rods", Journal of Electrical Engineering 48, no.1 (2018): 89-100. magiran.com/p1836008
رضا شریعتی نسب، بهزاد کرمانی کوشه، حمیدرضا نجفی، (1397). 'طراحی حفاظت نیروگاه های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیر'، مجله مهندسی برق، 48(1)، صص.89-100. magiran.com/p1836008
R. Shariatinasab , B. Kermani, H. R. Najafi, (2018). 'Design of Lightning Protection of Photovoltaic Systems by means of Surge Rods', Journal of Electrical Engineering, 48(1), pp.89-100. magiran.com/p1836008
رضا شریعتی نسب؛ بهزاد کرمانی کوشه؛ حمیدرضا نجفی. "طراحی حفاظت نیروگاه های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیر". مجله مهندسی برق، 48 ،1 ، 1397، 89-100. magiran.com/p1836008
R. Shariatinasab ; B. Kermani; H. R. Najafi. "Design of Lightning Protection of Photovoltaic Systems by means of Surge Rods", Journal of Electrical Engineering, 48, 1, 2018, 89-100. magiran.com/p1836008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال