به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ناعمی، علیرضا قربانی، سید مجید غضنفری، مریم مسعودی فر، رضا کوشکباغی ، (1397). بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(1)، 161-167. magiran.com/p1836220
Hassan Naemi, Alireza Ghorbani, Seyed Mjid Ghazanfari, Maryam Masoudifar, Reza Koshkenaghi , (2018). Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010-2011, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(1), 161-167. magiran.com/p1836220
حسن ناعمی، علیرضا قربانی، سید مجید غضنفری، مریم مسعودی فر، رضا کوشکباغی ، بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 1397؛ 25(1): 161-167. magiran.com/p1836220
Hassan Naemi, Alireza Ghorbani, Seyed Mjid Ghazanfari, Maryam Masoudifar, Reza Koshkenaghi , Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010-2011, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(1): 161-167. magiran.com/p1836220
حسن ناعمی، علیرضا قربانی، سید مجید غضنفری، مریم مسعودی فر، رضا کوشکباغی ، "بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89"، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25، شماره 1 (1397): 161-167. magiran.com/p1836220
Hassan Naemi, Alireza Ghorbani, Seyed Mjid Ghazanfari, Maryam Masoudifar, Reza Koshkenaghi , "Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010-2011", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.1 (2018): 161-167. magiran.com/p1836220
حسن ناعمی، علیرضا قربانی، سید مجید غضنفری، مریم مسعودی فر، رضا کوشکباغی ، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89'، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(1)، صص.161-167. magiran.com/p1836220
Hassan Naemi, Alireza Ghorbani, Seyed Mjid Ghazanfari, Maryam Masoudifar, Reza Koshkenaghi , (2018). 'Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010-2011', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(1), pp.161-167. magiran.com/p1836220
حسن ناعمی؛ علیرضا قربانی؛ سید مجید غضنفری؛ مریم مسعودی فر؛ رضا کوشکباغی . "بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89". مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25 ،1 ، 1397، 161-167. magiran.com/p1836220
Hassan Naemi; Alireza Ghorbani; Seyed Mjid Ghazanfari; Maryam Masoudifar; Reza Koshkenaghi . "Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010-2011", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 1, 2018, 161-167. magiran.com/p1836220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال