ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا علیمحمدی، مریم دهقانی، سعیده الماسی، الهام اشترانی، فاطمه جون بخش، اکوان پایمرد، آرش خلیلی، (1397). بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری همدان، مجله علمی پژوهان، 16(3)، 29-38. magiran.com/p1836416
Neda Alimohamadi, Maryam Dehghani, Saeide, Elham Ashtarani, Fatemeh Jonbakhsh, Akvan Paymard, Arash Khalili , (2018). Relation study between study habit and academic performance of nursing students in Hamadan, Pajouhan Scientific Journal, 16(3), 29-38. magiran.com/p1836416
ندا علیمحمدی، مریم دهقانی، سعیده الماسی، الهام اشترانی، فاطمه جون بخش، اکوان پایمرد، آرش خلیلی، بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری همدان. مجله علمی پژوهان، 1397؛ 16(3): 29-38. magiran.com/p1836416
Neda Alimohamadi, Maryam Dehghani, Saeide, Elham Ashtarani, Fatemeh Jonbakhsh, Akvan Paymard, Arash Khalili , Relation study between study habit and academic performance of nursing students in Hamadan, Pajouhan Scientific Journal, 2018; 16(3): 29-38. magiran.com/p1836416
ندا علیمحمدی، مریم دهقانی، سعیده الماسی، الهام اشترانی، فاطمه جون بخش، اکوان پایمرد، آرش خلیلی، "بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری همدان"، مجله علمی پژوهان 16، شماره 3 (1397): 29-38. magiran.com/p1836416
Neda Alimohamadi, Maryam Dehghani, Saeide, Elham Ashtarani, Fatemeh Jonbakhsh, Akvan Paymard, Arash Khalili , "Relation study between study habit and academic performance of nursing students in Hamadan", Pajouhan Scientific Journal 16, no.3 (2018): 29-38. magiran.com/p1836416
ندا علیمحمدی، مریم دهقانی، سعیده الماسی، الهام اشترانی، فاطمه جون بخش، اکوان پایمرد، آرش خلیلی، (1397). 'بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری همدان'، مجله علمی پژوهان، 16(3)، صص.29-38. magiran.com/p1836416
Neda Alimohamadi, Maryam Dehghani, Saeide, Elham Ashtarani, Fatemeh Jonbakhsh, Akvan Paymard, Arash Khalili , (2018). 'Relation study between study habit and academic performance of nursing students in Hamadan', Pajouhan Scientific Journal, 16(3), pp.29-38. magiran.com/p1836416
ندا علیمحمدی؛ مریم دهقانی؛ سعیده الماسی؛ الهام اشترانی؛ فاطمه جون بخش؛ اکوان پایمرد؛ آرش خلیلی. "بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری همدان". مجله علمی پژوهان، 16 ،3 ، 1397، 29-38. magiran.com/p1836416
Neda Alimohamadi; Maryam Dehghani; Saeide; Elham Ashtarani; Fatemeh Jonbakhsh; Akvan Paymard; Arash Khalili . "Relation study between study habit and academic performance of nursing students in Hamadan", Pajouhan Scientific Journal, 16, 3, 2018, 29-38. magiran.com/p1836416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال