ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عباس هاشمی ، هادی امیری، علی حسن زاده، (1396). تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی با درنظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 9(4)، 39-60. magiran.com/p1836534
Seyedabbas Hashemi , Hadi Amiri, Ali Hassanzadeh, (2018). The Effect of Conditional Accounting Conservatism on the Debt Maturity and Growth through External Financing Considering Corporate Governance Mechanisms, Journal of Financial Accounting Research, 9(4), 39-60. magiran.com/p1836534
سید عباس هاشمی ، هادی امیری، علی حسن زاده، تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی با درنظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 1396؛ 9(4): 39-60. magiran.com/p1836534
Seyedabbas Hashemi , Hadi Amiri, Ali Hassanzadeh, The Effect of Conditional Accounting Conservatism on the Debt Maturity and Growth through External Financing Considering Corporate Governance Mechanisms, Journal of Financial Accounting Research, 2018; 9(4): 39-60. magiran.com/p1836534
سید عباس هاشمی ، هادی امیری، علی حسن زاده، "تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی با درنظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی"، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 9، شماره 4 (1396): 39-60. magiran.com/p1836534
Seyedabbas Hashemi , Hadi Amiri, Ali Hassanzadeh, "The Effect of Conditional Accounting Conservatism on the Debt Maturity and Growth through External Financing Considering Corporate Governance Mechanisms", Journal of Financial Accounting Research 9, no.4 (2018): 39-60. magiran.com/p1836534
سید عباس هاشمی ، هادی امیری، علی حسن زاده، (1396). 'تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی با درنظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی'، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 9(4)، صص.39-60. magiran.com/p1836534
Seyedabbas Hashemi , Hadi Amiri, Ali Hassanzadeh, (2018). 'The Effect of Conditional Accounting Conservatism on the Debt Maturity and Growth through External Financing Considering Corporate Governance Mechanisms', Journal of Financial Accounting Research, 9(4), pp.39-60. magiran.com/p1836534
سید عباس هاشمی ؛ هادی امیری؛ علی حسن زاده. "تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی با درنظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی". فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 9 ،4 ، 1396، 39-60. magiran.com/p1836534
Seyedabbas Hashemi ; Hadi Amiri; Ali Hassanzadeh. "The Effect of Conditional Accounting Conservatism on the Debt Maturity and Growth through External Financing Considering Corporate Governance Mechanisms", Journal of Financial Accounting Research, 9, 4, 2018, 39-60. magiran.com/p1836534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال