ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین احمدیان چاشمی، سید محمد میررضایی ، شهناز نوحی، حسین خواستار، (1397). بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 13(1)، 19-25. magiran.com/p1836657
Nooshin Ahmadian Chashemi, Seyed Mohammad Mirrezaie , Shahnaz Nouhi Shahnaz Nouhi, Hossein Khastar, (2018). Evaluating the Relationship between Sleep Disturbances and Sexual Quality of Life among Female Shift Working Nurses, Journal of Knowledge & Health, 13(1), 19-25. magiran.com/p1836657
نوشین احمدیان چاشمی، سید محمد میررضایی ، شهناز نوحی، حسین خواستار، بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1397؛ 13(1): 19-25. magiran.com/p1836657
Nooshin Ahmadian Chashemi, Seyed Mohammad Mirrezaie , Shahnaz Nouhi Shahnaz Nouhi, Hossein Khastar, Evaluating the Relationship between Sleep Disturbances and Sexual Quality of Life among Female Shift Working Nurses, Journal of Knowledge & Health, 2018; 13(1): 19-25. magiran.com/p1836657
نوشین احمدیان چاشمی، سید محمد میررضایی ، شهناز نوحی، حسین خواستار، "بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 13، شماره 1 (1397): 19-25. magiran.com/p1836657
Nooshin Ahmadian Chashemi, Seyed Mohammad Mirrezaie , Shahnaz Nouhi Shahnaz Nouhi, Hossein Khastar, "Evaluating the Relationship between Sleep Disturbances and Sexual Quality of Life among Female Shift Working Nurses", Journal of Knowledge & Health 13, no.1 (2018): 19-25. magiran.com/p1836657
نوشین احمدیان چاشمی، سید محمد میررضایی ، شهناز نوحی، حسین خواستار، (1397). 'بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 13(1)، صص.19-25. magiran.com/p1836657
Nooshin Ahmadian Chashemi, Seyed Mohammad Mirrezaie , Shahnaz Nouhi Shahnaz Nouhi, Hossein Khastar, (2018). 'Evaluating the Relationship between Sleep Disturbances and Sexual Quality of Life among Female Shift Working Nurses', Journal of Knowledge & Health, 13(1), pp.19-25. magiran.com/p1836657
نوشین احمدیان چاشمی؛ سید محمد میررضایی ؛ شهناز نوحی؛ حسین خواستار. "بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 13 ،1 ، 1397، 19-25. magiran.com/p1836657
Nooshin Ahmadian Chashemi; Seyed Mohammad Mirrezaie ; Shahnaz Nouhi Shahnaz Nouhi; Hossein Khastar. "Evaluating the Relationship between Sleep Disturbances and Sexual Quality of Life among Female Shift Working Nurses", Journal of Knowledge & Health, 13, 1, 2018, 19-25. magiran.com/p1836657
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال