ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، آناهیتا کشاورزی، سهیلا حسینی، سید داود نصرالله پور شیروانی، (1397). رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 4(4)، 244-252. magiran.com/p1836752
Mohammad Javad Kabir, Hasan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Anahita Keshavarzi, Sohila Hosseini, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, (2018). Satisfaction of Urban Family Physicians and Health Care Providers in Fars and Mazandaran Provinces from Integrated Health System, Journal of Health and Biomedical Informatics, 4(4), 244-252. magiran.com/p1836752
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، آناهیتا کشاورزی، سهیلا حسینی، سید داود نصرالله پور شیروانی، رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب). مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1397؛ 4(4): 244-252. magiran.com/p1836752
Mohammad Javad Kabir, Hasan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Anahita Keshavarzi, Sohila Hosseini, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Satisfaction of Urban Family Physicians and Health Care Providers in Fars and Mazandaran Provinces from Integrated Health System, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2018; 4(4): 244-252. magiran.com/p1836752
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، آناهیتا کشاورزی، سهیلا حسینی، سید داود نصرالله پور شیروانی، "رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 4، شماره 4 (1397): 244-252. magiran.com/p1836752
Mohammad Javad Kabir, Hasan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Anahita Keshavarzi, Sohila Hosseini, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, "Satisfaction of Urban Family Physicians and Health Care Providers in Fars and Mazandaran Provinces from Integrated Health System", Journal of Health and Biomedical Informatics 4, no.4 (2018): 244-252. magiran.com/p1836752
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، آناهیتا کشاورزی، سهیلا حسینی، سید داود نصرالله پور شیروانی، (1397). 'رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 4(4)، صص.244-252. magiran.com/p1836752
Mohammad Javad Kabir, Hasan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Anahita Keshavarzi, Sohila Hosseini, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, (2018). 'Satisfaction of Urban Family Physicians and Health Care Providers in Fars and Mazandaran Provinces from Integrated Health System', Journal of Health and Biomedical Informatics, 4(4), pp.244-252. magiran.com/p1836752
محمد جواد کبیر؛ حسن اشرفیان امیری؛ سید مظفر ربیعی؛ آناهیتا کشاورزی؛ سهیلا حسینی؛ سید داود نصرالله پور شیروانی. "رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 4 ،4 ، 1397، 244-252. magiran.com/p1836752
Mohammad Javad Kabir; Hasan Ashrafian Amiri; Seyed Mozafar Rabiee; Anahita Keshavarzi; Sohila Hosseini; Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani. "Satisfaction of Urban Family Physicians and Health Care Providers in Fars and Mazandaran Provinces from Integrated Health System", Journal of Health and Biomedical Informatics, 4, 4, 2018, 244-252. magiran.com/p1836752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال