ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر عالیشان کرمی، محسن حاجی زین العابدینی، ایرج رداد، سید جواد قاضی میرسعید، (1397). کاربرد و نقش هستان شناسی در نظام های بازیابی اطلاعات زیست پزشکی، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 4(4)، 327-340. magiran.com/p1836771
Nader Alishan Karami, Mohsen Haji Zeinolabedini, Iraj Radad, Seyed Javad Ghazi-Mirsaeid, (2018). Application and Role of Ontologies in Biomedical Information Retrieval Systems, Journal of Health and Biomedical Informatics, 4(4), 327-340. magiran.com/p1836771
نادر عالیشان کرمی، محسن حاجی زین العابدینی، ایرج رداد، سید جواد قاضی میرسعید، کاربرد و نقش هستان شناسی در نظام های بازیابی اطلاعات زیست پزشکی. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1397؛ 4(4): 327-340. magiran.com/p1836771
Nader Alishan Karami, Mohsen Haji Zeinolabedini, Iraj Radad, Seyed Javad Ghazi-Mirsaeid, Application and Role of Ontologies in Biomedical Information Retrieval Systems, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2018; 4(4): 327-340. magiran.com/p1836771
نادر عالیشان کرمی، محسن حاجی زین العابدینی، ایرج رداد، سید جواد قاضی میرسعید، "کاربرد و نقش هستان شناسی در نظام های بازیابی اطلاعات زیست پزشکی"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 4، شماره 4 (1397): 327-340. magiran.com/p1836771
Nader Alishan Karami, Mohsen Haji Zeinolabedini, Iraj Radad, Seyed Javad Ghazi-Mirsaeid, "Application and Role of Ontologies in Biomedical Information Retrieval Systems", Journal of Health and Biomedical Informatics 4, no.4 (2018): 327-340. magiran.com/p1836771
نادر عالیشان کرمی، محسن حاجی زین العابدینی، ایرج رداد، سید جواد قاضی میرسعید، (1397). 'کاربرد و نقش هستان شناسی در نظام های بازیابی اطلاعات زیست پزشکی'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 4(4)، صص.327-340. magiran.com/p1836771
Nader Alishan Karami, Mohsen Haji Zeinolabedini, Iraj Radad, Seyed Javad Ghazi-Mirsaeid, (2018). 'Application and Role of Ontologies in Biomedical Information Retrieval Systems', Journal of Health and Biomedical Informatics, 4(4), pp.327-340. magiran.com/p1836771
نادر عالیشان کرمی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ایرج رداد؛ سید جواد قاضی میرسعید. "کاربرد و نقش هستان شناسی در نظام های بازیابی اطلاعات زیست پزشکی". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 4 ،4 ، 1397، 327-340. magiran.com/p1836771
Nader Alishan Karami; Mohsen Haji Zeinolabedini; Iraj Radad; Seyed Javad Ghazi-Mirsaeid. "Application and Role of Ontologies in Biomedical Information Retrieval Systems", Journal of Health and Biomedical Informatics, 4, 4, 2018, 327-340. magiran.com/p1836771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال